Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Subvencións públicas incluídas no resultado do exercicio, non integrables na base impoñible

No parágrafo segundo do artigo 14.8 da  LIS establécese que non se integrarán na base impoñible as subvencións outorgadas polas Administracións públicas ás sociedades de garantía recíproca nin as rendas que se deriven das devanditas subvencións, sempre que unhas e outras destínense ao fondo de provisións técnicas. O previsto neste apartado tamén se aplicará ás sociedades de reafianzamiento no referente ás actividades que de acordo co previsto no artigo 11 da Lei sobre Réxime Xurídico das Sociedades de Garantía Recíproca, teñen que integrar necesariamente o seu obxecto social.

Formalización do modelo 200

En aplicación do que se dispón neste precepto, o contribuínte deberá realizar os seguintes axustes no recadro [00368] «Subvencións públicas incluídas no resultado do exercicio, non integrables na base impoñible (art. 14.8 LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

  • Deberase incluír neste recadro [00368], o importe das subvencións que fosen outorgadas polas Administracións públicas ás sociedades de garantía recíproca, así como se é o caso o importe das rendas delas derivadas, sempre que unhas e outras destínense ao fondo de provisións técnicas.

  • Así mesmo, deberase incluír no recadro [00368], o importe das subvencións outorgadas polas Administracións públicas ás sociedades de reafianzamiento, así como se é o caso o importe das rendas delas derivadas, sempre que unhas e outras destínense ao fondo de provisións técnicas e que se refiran ás actividades que, de acordo co previsto no artigo 11 da Lei 1/1994, do 11 de marzo, sobre o Réxime Xurídico das Sociedades de Garantía Recíproca, teñen que integrar necesariamente no seu obxecto social.