Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Dedución por investimentos nas Canarias

As entidades con domicilio fiscal nas Canarias, teñen dereito a aplicarse unha serie de deducións polos investimentos realizados e que permanezan no Arquipélago Canario, para as que o artigo 94 da Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal das Canarias establece no Imposto sobre Sociedades a particularidade consistente na aplicación dunhas porcentaxes e límites de dedución superior aos establecidos no réxime xeral de dedución:

  • Os tipos aplicables sobre os investimentos realizadas serán superiores nun 80 por cento aos do réxime xeral, cun diferencial mínimo de 20 puntos porcentuais.

  • A dedución por investimento nas Canarias, terá por límite máximo a porcentaxe que a continuación indícase da cota líquida resultante de minorar a cota íntegra no importe das deducións por dobre imposición e, se é o caso, as bonificacións previstas no artigo 25 da Lei 61/1978, do 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades (actualmente, artigos 33 e 34 da LIS). Tal porcentaxe será sempre superior nun 80 por cento ao que para cada modificación da dedución por investimentos fíxese no réxime xeral cun diferencial mínimo de 35 puntos porcentuais. Polo tanto, o límite da dedución establécese no 60 por cento da cota líquida do período impositivo, que se eleva ao 90 por cento cando o importe da dedución por actividades de investigación e desenvolvemento, que corresponda a gastos e investimentos efectuados no propio período impositivo, exceda do 10 por cento da devandita cota líquida.

    Importante:

    Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, para as illas da Palma, A Gomera e El Hierro os límites conxuntos do 60 por 100 e do 90 por 100 elévanse, respectivamente, ao 70 por 100 e ao 100 por 100, sempre que a normativa comunitaria de axudas de estado así permítao e trátese de investimentos contemplados na Lei 2/2016, do 27 de setembro e demais leis de medidas para a ordenación da actividade económica destas illas.

As entidades que teñan dereito a aplicarse as deducións por investimentos realizados nas Canarias consignarán o seu importe no recadro [00590] «Deducións Investimento Canarias» da páxina 14 do modelo 200. O importe consignado neste recadro será o que resulte da formalización do cadro de desagregación «Deducións investimento nas Canarias con límites incrementados» da páxina 16 bis do modelo 200.

Pode consultar as modalidades de dedución por investimentos nas Canarias e as súas particularidades no Capítulo 12 «Réxime fiscal das Canarias »deste Manual práctico.