Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Cambio de criterios contables

O artigo 11.3.2º da  LIS establece que os cargos ou aboamentos a partidas de reservas, rexistrados como consecuencia de cambios de criterios contables, integraranse na base impoñible do período impositivo en que os mesmos realícense.

Formalización do modelo 200

Conforme ao anterior, nos recadros [00355] e [00356] «Cambio de criterios contables (art. 11.3.2º LIS)» da páxina 12 do modelo 200, deberase recoller  o importe deses cargos ou aboamentos, como consecuencia da súa integración na base impoñible do período impositivo en que os mesmos realícense.

Non obstante, cando se cubran estes recadros, débese ter en conta que non se integrarán na base impoñible os referidos cargos e aboamentos a reservas que estean relacionados con ingresos ou gastos, respectivamente, reportados e contabilizados de acordo cos criterios contables existentes nos períodos impositivos anteriores, sempre que se integrasen na base impoñible dos devanditos períodos, nin tampouco eses gastos e ingresos contabilizados de novo con ocasión da súa devindicación, de acordo co cambio de criterio contable.