Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Aplicación da limitación na deducibilidade dos gastos financeiros

Cando os gastos financeiros netos dun período impositivo dun ano de duración non superen 1 millón de euros, estes serán deducibles fiscalmente sen suxeición ao límite do 30 por cento do beneficio operativo do exercicio. E cando o período impositivo teña unha duración inferior a un ano, a contía de gastos financeiros netos do mesmo deducibles fiscalmente sen o devandito límite será a resultante de multiplicar 1 millón de euros pola proporción da duración do período impositivo respecto do ano.

Os gastos financeiros netos non deducidos poderán deducirse nos períodos impositivos seguintes, conxuntamente cos do período impositivo correspondente, e co límite do 30 por cento referido. No caso de que os gastos financeiros netos do período impositivo non acaden o devandito límite, a diferenza entre este e os gastos financeiros netos do período impositivo se adicionará ao límite, respecto da dedución dos gastos financeiros netos nos períodos impositivos que conclúan nos 5 anos inmediatos e sucesivos, ata que se deduza a devandita diferenza.

Non ocorre o mesmo respecto do importe de 1 millón de euros, na medida en que se os gastos financeiros netos dun exercicio non acadan o devandito importe, a diferenza entre 1 millón de euros e o gasto financeiro neto deducido no período impositivo non se pode aplicar en períodos impositivos futuros. Porén, o importe de 1 millón de euros pode acadarse cos gastos financeiros netos do período impositivo e con gastos financeiros pendentes de deducir de períodos impositivos anteriores ata o devandito importe.

No referente á aplicación desta limitación ás entidades que tributen de acordo co que se dispón no artigo 43 da LIS, o artigo 16.3 da LIS establece que os gastos financeiros netos imputados aos socios das devanditas entidades, teran en contase por aqueles aos efectos da aplicación do límite do 30 por cento.

Por último, en relación á aplicación da limitación de na deducibilidade dos gastos financeiros, o artigo 16.5 da LIS establece que os gastos financeiros derivados de débedas destinadas á adquisición de participacións no capital ou fondos propios de calquera tipo de entidades deduciranse co límite adicional do 30 por cento do beneficio operativo da propia entidade que realizou a devandita adquisición, sen incluír no devandito beneficio operativo o correspondente a calquera entidade que se fusione con aquela nos 4 anos posteriores á devandita adquisición, cando a fusión non aplique o réxime fiscal especial previsto no Capítulo VII do Título VII da LIS . Estes gastos financeiros teran en contase, igualmente, no límite a que se refire o apartado 1 deste artigo.

Os gastos financeiros non deducibles que resulten da aplicación do que se dispón neste apartado serán deducibles en períodos impositivos seguintes co límite previsto neste apartado e no apartado 1 deste artigo.

O límite previsto neste apartado non resultará de aplicación no período impositivo en que se adquiran as participacións no capital ou fondos propios de entidades se a adquisición se financia con débeda, como máximo, nun 70 por cento do prezo de adquisición. Así mesmo, este límite non se aplicará nos períodos impositivos seguintes sempre que o importe desa débeda minórese, desde o momento da adquisición, polo menos na parte proporcional que corresponda a cada un dos 8 anos seguintes, ata que a débeda alcance o 30 por cento do prezo de adquisición.