Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Cálculo

O artigo 30 da  LIS establece que a cota íntegra é a cantidade resultante de aplicar á base impoñible o tipo de gravame.

Desta forma, no recadro [00562] «Cota íntegra» da páxina 14 do modelo 200 consignarase o resultado de aplicar á cantidade positiva reflectida no recadro [00552] «Base impoñible», o tipo de gravame do recadro [00558] «Tipo de gravame »:

[00562] = [00552] x [00558]/100

Para ter en conta:

O contido do recadro [00562] «Cota íntegra» sempre deberá ser unha cantidade positiva ou cero.