Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Caracteres da declaración (páxina 1 do modelo 200)

En primeiro lugar, as sociedades cooperativas que apliquen o réxime especial previsto na Lei 20/1990, atendendo á súa clasificación, deberán marcar unha dos seguintes recadros da páxina 1 do modelo 200:

 • Recadro [00017] Cooperativa protexida

  Marcarán este recadro as cooperativas que teñan a consideración de protexidas, de acordo co que se dispón no artigo 6 da Lei 20/1990.

 • Recadro [00018] Cooperativa especialmente protexida

  Deberán marcar este recadro as cooperativas que teñan a consideración de especialmente protexidas, por cumprir cos requisitos esixidos no artigo 7 da Lei 20/1990.

 • Recadro [00080] Unións, federacións e confederacións de cooperativas

  Marcarán este recadro as unións, federacións e confederacións de cooperativas que, de acordo ao que se dispón no artigo 79 da Lei 27/1999, do 16 de xullo, de Cooperativas, estean formadas por cooperativas de calquera tipo e clase que constitúan sociedades, agrupacións, consorcios e unións entre si, ou con outras persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, formalizando convenios ou acordos, para o mellor cumprimento do seu obxecto social e para a defensa dos seus intereses.

  Lembre:

  Segundo establécese no artigo 36.b) da Lei 20/1990, estas entidades tributarán no Imposto sobre Sociedades polo réxime das entidades parcialmente exentas regulado no Capítulo XIV do Título VII da LIS.

 • Recadro [00019] Resto de cooperativas

  Marcarán este recadro as cooperativas que non teñan a condición de cooperativa fiscalmente protexida por incorrer nalgunha das causas de perda da devandita condición establecidas no artigo 13 da Lei 20/1990.

 • Casillas [00009] e [00010] Grupos de cooperativas

  Os grupos de cooperativas que tributen no Réxime de consolidación fiscal regulado no Capítulo VI do Título VII da LIS e no Real decreto 1345/1992, do 6 de novembro, polo que se ditan normas para a adaptación das disposicións que regulan a tributación sobre o beneficio consolidado aos grupos de sociedades cooperativas, deberán marcar estes recadros da seguinte forma:

  1. Recadro [00009] «Entidade dominante de grupo fiscal»

   Débese marcar este recadro para indicar se a sociedade cooperativa declarante é a entidade dominante ou entidade cabeza do grupo fiscal.

   As entidades que marquen este recadro deberán cubrir tamén o recadro [00040] «Número de grupo fiscal» do apartado «Grupo» da páxina 1 do modelo 200, ao obxecto de identificar o grupo fiscal ao que pertencen (para coñecer como cóbrese este recadro, consulte o apartado «Grupo» no Capítulo 2 deste Manual).

   No caso de que se marque este recadro trasladarase directamente o NIF da sociedade cooperativa declarante, consignado no apartado de identificación, ao campo da páxina 1 do modelo 200 denominado «NIF da entidade representante/dominante (incluída no grupo fiscal)», que só pode ser cumprimentado polas entidades que marcasen os recadros [00009] «Entidade dominante de grupo fiscal» ou [00010] «Entidade dependente de grupo fiscal» (para coñecer como cóbrese este campo, consulte o apartado «Grupo» no Capítulo 2 deste Manual).

   As sociedades cooperativas que marquen este recadro non deberán cubrir os datos das páxinas 15 a 20 ter, agás a páxina 19, no relativo á aplicación de resultados, o detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias, e a páxina 20 bis, no apartado de reversión das perdas por deterioración de valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades pendentes de reversión.

  2. Recadro [00010] «Entidade dependente de grupo fiscal»

   Débese marcar este recadro para indicar se a sociedade cooperativa declarante é a entidade dependente dentro do grupo fiscal.

   As sociedades cooperativas que marquen este recadro deberán cubrir o recadro [00040] «Número de grupo fiscal» do apartado «Grupo» da páxina 1 do modelo 200, ao obxecto de identificar o grupo fiscal ao que pertencen (para coñecer como cóbrese este recadro, consulte o apartado «Grupo» no Capítulo 2 deste Manual).

   No caso de que se marcase o recadro [00010], a sociedade cooperativa declarante deberá consignar o NIF da sociedade cooperativa dominante ou representante (no caso de grupos constituídos só por sociedades cooperativas dependentes) no campo denominado «NIF da entidade representante/dominante (incluída no grupo fiscal)» do apartado «Grupo» da páxina 1 do modelo 200 (para coñecer como cóbrese este campo, consulte o apartado «Grupo» no Capítulo 2 deste Manual).

   Ademais, as sociedades cooperativas que marquen o recadro [00010] da páxina 1 do modelo 200, deberán consignar no caso de grupos cuxa sociedade cooperativa resida no estranxeiro ou estean sometidas á normativa foral, o número de identificación da sociedade cooperativa do grupo ao que pertencen, no campo «N.º identificación da entidade dominante (no caso de grupos constituídos só por entidades dependentes)» do apartado «Grupo» da páxina 1 do modelo 200 (para coñecer como cóbrese este campo, consulte o apartado «Grupo» no Capítulo 2 deste Manual).

   As sociedades cooperativas que marquen este recadro só deberán cubrir nas páxinas 15 a 20 ter do modelo 200, os apartados relativos á aplicación de resultados, polo miúdo das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias da páxina 19, así como o apartado de reversión das perdas por deterioración de valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades pendentes de reversión da páxina 20 bis.

   As sociedades cooperativas non deberán cubrir o cadro «Detalle de compensación de cotas» da páxina 22 do modelo 200.

 • Grupo de cooperativa multinacional

  No caso de que un grupo de cooperativas constitúa unha multinacional, deberán marcar os seguintes recadros:

  1. Recadro [00081] Filial grupo multinacional

   Marcarán este recadro as sociedades cooperativas que formen parte dun grupo multinacional, con independencia da súa tributación no Réxime de consolidación fiscal regulado no Capítulo VI do Título VII da LIS , para indicar se a devandita entidade declarante é unha entidade dependente dentro do grupo multinacional.

   Lembre:

   As sociedades cooperativas que marquen este recadro deberán cubrir no apartado «Grupo» da páxina 1 do modelo 200, a información solicitada sobre a sociedade matriz última do grupo multinacional, tanto se esta é residente en territorio español coma se reside no estranxeiro (pode consultar como cóbrese o apartado «Grupo» no Capítulo 2 deste Manual práctico).

  2. Recadro [00082] Sociedade matriz último grupo multinacional

   Marcarán este recadro as sociedades cooperativas que formen parte dun grupo multinacional, con independencia da súa tributación en Réxime de consolidación fiscal regulado en Capítulo VI do Título VII da LIS , para indicar se a devandita entidade declarante é a entidade dominante ou cabeza do grupo multinacional.