Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Retencións sobre os premios de determinadas lotarías e apostas

Os contribuíntes deberán consignar nos recadros [00597] e [01797] «Retencións sobre os premios de determinadas lotarías e apostas» da páxina 14 bis do modelo 200, os seguintes importes:

  • No recadro [00597] deberase consignar o importe das retencións practicadas ao contribuínte no período obxecto de declaración sobre os premios de lotarías e apostas que, pola súa contía, estivesen suxeitos e non exentos do gravame especial de determinadas lotarías e apostas a que se refire a disposición adicional trixésimo terceira da Lei 35/2003, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda de non Residentes e sobre o Patrimonio.

    Así mesmo, as agrupacións de interese económico españolas e as unións temporais de empresas consignarán neste recadro [00597], se é o caso, as retencións e ingresos a conta e pagamentos a conta citados no parágrafo anterior que non deban ser obxecto de imputación aos socios ou empresas membros residentes en territorio español.

  • O recadro [01797] será cumprimentada exclusivamente por aquelas entidades que sexan socios ou membros dunha agrupación de interese económico española ou dunha unión temporal de empresas. Neste recadro consignarase o importe das retencións practicadas sobre os premios referidos no parágrafo anterior, obtidos por unha ou varias das devanditas entidades e que fosen imputados á entidade declarante.