Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Dedución por gastos e investimentos de sociedades forestais (disposicións adicionais quinta e décimo terceira da Lei 43/2003)

1. Ámbito de aplicación

Poderán aplicar esta dedución as sociedades forestais vixentes desde o 20 de outubro de 2015 e que se definen na disposición adicional quinta da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de Montes como aquelas agrupacións de propietarios de parcelas susceptibles de aproveitamento forestal que ceden ás devanditas sociedades os dereitos de uso forestal de forma indefinida ou por prazo certo igual ou superior a vinte anos.

2. Importe da dedución

A disposición adicional décimo terceira da citada Lei 43/2003 establece que estas sociedades forestais poderán deducirse na cota íntegra do Imposto sobre Sociedades o 10 por cento dos gastos ou investimentos que realicen no período impositivo na conservación, mantemento, mellora, protección e acceso do monte .