Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Cooperativas fiscalmente protexidas

As sociedades cooperativas fiscalmente protexidas clasifícanse en:

 1. Cooperativas protexidas

  Regulación: Artigo 6 Lei 20/1990

  Son aquelas entidades que, independentemente de cal sexa a súa data de constitución, axústanse aos principios e disposicións da Lei Xeral de Cooperativas ou das Leis de cooperativas das Comunidades Autónomas, e non incorren en ningunha das causas de perda da condición de fiscalmente protexidas do artigo 13 da Lei 20/1990.

  Lembre:

  Ás cooperativas non protexidas que perderon o carácter de fiscalmente protexidas por incorrer nalgunha das causas do artigo 13 da Lei 20/1990, que estean regularmente constituídas e inscritas no Rexistro de Cooperativas, se lles seguirá aplicando as normas do Capítulo IV do Título II e do Título III da Lei 20/1990. Neste suposto, as cooperativas tributarán ao tipo xeral do Imposto sobre Sociedades pola totalidade dos seus resultados.

 2. Cooperativas especialmente protexidas

  Regulación: Artigo 7 Lei 20/1990

  Son as cooperativas protexidas de primeiro grao das clases seguintes:

  • Cooperativas de Traballo Asociado.
  • Cooperativas Agrarias.
  • Cooperativas de Explotación Comunitaria da Terra.
  • Cooperativas do Mar.
  • Cooperativas de Consumidores e Usuarios.
 3. Cooperativas de segundo grao

  Regulación: Artigo 77 Lei 27/1999

  Estas cooperativas están constituídas por, polo menos, dous cooperativas. Tamén poden integrarse en calidade de socios outros persoas xurídicas, públicas ou privadas e empresarios individuais, ata un máximo do 45 por cento do total dos socios, así como os socios de traballo.

  Teñen por obxecto promover, coordinar e desenvolver fins económicos comúns dos seus socios, e reforzar e integrar a actividade económica dos mesmos.

  Segundo o tipo de cooperativas que se asocien, as cooperativas de segundo grao clasificaranse en protexidas ou especialmente protexidas (artigo 35 da Lei 20/1990).

 4. Unións, federacións e confederacións de cooperativas

  Regulación: Artigo 79 Lei 27/1999

  As cooperativas de calquera tipo e clase poderán constituír sociedades, agrupacións, consorcios e unións entre si, ou con outras persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, e formalizar convenios ou acordos, para o mellor cumprimento do seu obxecto social e para a defensa dos seus intereses.

  Segundo o que se dispón no artigo 36.b) da Lei 20/1990, estas entidades tributarán no Imposto sobre Sociedades polo réxime das entidades parcialmente exentas regulado no Capítulo XIV do Título VII da LIS (para coñecer as particularidades das entidades parcialmente exentas, consulte o apartado «Quen están obrigados a presentar a declaración do Imposto sobre Sociedades?» do Capítulo 1 deste Manual práctico).