Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Determinación da base impoñible

Regulación: Artigo 44 Lei 19/1994

 1. Para determinar a parte da base impoñible da entidade do ZEC que, para os efectos da aplicación do tipo especial de gravame, derívese das operacións realizadas material e efectivamente no ámbito xeográfico do ZEC, aplicarase sobre a base impoñible da entidade a porcentaxe resultante de multiplicar por cen o resultado dunha fracción en que figuren:

  1. No numerador, con signo positivo:

   • As transmisións de bens mobles corporais efectuadas no ámbito xeográfico do ZEC.

   • As transmisións de bens inmobles que formen parte do inmobilizado afecto á actividade, incluídos os dereitos reais sobre os mesmos, cando os bens estean situados no ámbito xeográfico do ZEC.

   • As prestacións de servizos que se efectúen cos medios da entidade que estean situados no ámbito do ZEC.

   • As operacións realizadas desde os centros de actividade da entidade da ZEC situada no ámbito xeográfico da ZEC destinada ás súas sucursais situadas fóra do devandito ámbito xeográfico, cando as mesmas utilizásense pola sucursal para a entrega de bens ou a prestación de servizos a terceiros.

  2. No numerador, con signo negativo :

   • As operacións recibidas polos centros de actividade da entidade da ZEC situada no ámbito xeográfico do ZEC desde as súas sucursais situadas fóra do devandito ámbito xeográfico sempre que as mesmas utilizásense pola entidade do ZEC para a entrega de bens ou a prestación de servizos a terceiros.

   • As transmisións de elementos patrimoniais adquiridos pola entidade do ZEC procedente de entidades que non teñan o carácter de entidade do ZEC como consecuencia de operacións acollidas ao réxime especial regulado no Capítulo VII do Título VII da LIS.

  3. No denominador incluirase o importe da totalidade dos ingresos e demais compoñentes positivos da base impoñible da entidade do ZEC.

  A porcentaxe resultante da fracción anterior redondéase á unidade superior.

 2. O tipo de gravame especial do 4 por cento aplicarase exclusivamente á parte da base impoñible que coincida coa menor das seguintes contías:

  1. O importe que resulte de aplicar á base impoñible a porcentaxe determinada no apartado 1.

  2. O importe que resulte da aplicación das seguintes regras:

   • 1.800.000 euros, para aquelas entidades do ZEC que cumpran o requisito de creación mínima de emprego previsto no artigo 31.2.e) da Lei 19/1994.

   • 500.000 euros adicionais por cada posto de traballo que exceda do mínimo sinalado, ata acadar 50 postos de traballo.

   • A creación de postos de traballo por riba de 50, así como a aludida nas dúas regras anteriores, estará sometida, en todo caso, ao seguinte límite: a minoración da cota íntegra en cada período impositivo, tras a aplicación do tipo especial aplicable no ZEC, en relación co tipo xeral do Imposto sobre Sociedades non poderá ser superior ao 30 por cento do importe neto da cifra de negocios da entidade do ZEC.