Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Límites na integración na base impoñible destes gastos non deducibles fiscalmente no momento da súa contabilización

Como xa vimos na o apartado anterior, os gastos que non foron deducibles no período impositivo en que se contabilizaron aos que se refire o artigo 11.12 da LIS, integraranse na base impoñible do período impositivo en que se cumpran as condicións para a deducibilidade fiscal de acordo co que se establece na normativa do Imposto sobre Sociedades, tendo en conta os seguintes límites :

 1. Segundo o que se dispón no primeiro parágrafo do artigo 11.12 da LIS , estes gastos integraranse na base impoñible de acordo co que se establece nesta Lei, co límite do 70 por cento da base impoñible positiva previa á súa integración, á aplicación da reserva de capitalización establecida no artigo 25 desta Lei e á compensación de bases impoñibles negativas.

  En relación ao límite do 70 por cento, a disposición adicional décimo quinta da LIS establece que, para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2016, os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, substituirán o devandito límite polos seguintes:

  • o 50 por cento, cando nos referidos 12 meses o importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros, pero inferior a 60 millóns de euros.

  • o 25 por cento, cando nos referidos 12 meses o importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 60 millóns de euros.

  As cantidades non integradas nun período impositivo serán obxecto de integración nos períodos impositivos seguintes co mesmo límite. Con esta finalidade, integraranse en primeiro lugar as dotacións correspondentes aos períodos impositivos máis antigos.

 2. Para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2016, segundo o que se dispón no artigo 130.1 e a disposición transitoria trixésimo terceira da LIS , o límite establecido no artigo 11.12 da LIS para a integración na base impoñible dos gastos que non foron fiscalmente deducibles no período impositivo en que se contabilizaron, só aplicarase sobre aqueles que xeraron activos por imposto diferido susceptibles de ser convertidos en crédito fronte á Administración Tributaria, por un importe igual á cota líquida positiva correspondente ao período impositivo de xeración daqueles .

Formalización do modelo 200

A aplicación do límite establecido en artigo 11.12 da LIS na integración na base impoñible destes gastos que non foron deducibles no período impositivo en que se contabilizaron e que xeraron activos por imposto diferido, dá lugar á realización de axustes que se recollerán nos recadros [00416] e [00543] «Aplicación do límite do art. 11.12 LIS, ás perdas por deterioración do art. 13.1 LIS e provisións e gastos (arts. 14.1 e 14.2 da LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

 • No período impositivo en que eses gastos sexan fiscalmente deducibles ademais de consignar o seu importe no recadro [00211], deberase cubrir o recadro [00416] co importe deses gastos cuxa deducibilidade non é aplicable no devandito período por exceder do límite previsto no primeiro parágrafo do artigo 11.12 da LIS . É dicir, no recadro [00416] deberá figurar a diferenza entre o importe consignado no recadro [00211] e o importe correspondente ao límite previsto no devandito artigo.

 • Con respecto aos gastos que non foron integrados na base impoñible no período impositivo que foron deducibles por exceder do límite establecido no primeiro parágrafo do artigo 11.12 da LIS , deberanse integrar nos períodos impositivos inmediatos seguintes no recadro [00543], tendo en conta igualmente o mesmo límite. A isto efectos, o parágrafo segundo do artigo 11.12 da LIS establece que se integrarán en primeiro lugar as dotacións correspondentes aos períodos impositivos máis antigos.

  Para ter en conta:

  Os recadros [00416] e [00543] «Aplicación do límite do art. 11.12 LIS, ás perdas por deterioración do art. 13.1 LIS e provisións e gastos (arts. 14.1 e 14.2 da LIS)» non deben ser cumprimentadas polas sociedades cooperativas, que cubrirán, no seu lugar, os recadros [00408] e [01037] «Aplicación do límite do art. 11.12 LIS ás perdas por deterioración do art. 13.1 LIS e provisións e gastos (art. 14.1 e 14.2 LIS)» da páxina 14 do modelo 200.