Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Dedución por investimentos en territorios da África Occidental e gastos de propaganda e publicidade

Regulación: Artigo 27 bis Lei 19/1994

1. Ámbito de aplicación

 • Teñen dereito a aplicar estas deducións as entidades suxeitas ao Imposto sobre Sociedades con domicilio fiscal nas Canarias que cumpran determinados requisitos respecto do importe neto da cifra de negocios no período impositivo inmediato anterior e respecto da cadro de persoal medio no devandito período.

  No suposto de entidades que formen parte dun grupo de sociedades no sentido do artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, o importe neto da cifra de negocios e o cadro de persoal media referiranse ao conxunto de entidades pertencentes ao mesmo grupo.

 • Cando a entidade for de nova creación, o importe neto da cifra de negocios referirase ao primeiro período impositivo en que se desenvolva efectivamente a actividade. Se o período impositivo inmediato anterior tiver unha duración inferior ao ano, ou a actividade desenvolverse durante un prazo tamén inferior, o importe neto da cifra de negocios elevarase ao ano.

 • A dedución por investimentos en territorios da África Occidental aplicarase no período impositivo en que a entidade participada ou o establecemento permanente inicien a actividade económica, e estará condicionada a un incremento do cadro de persoal media nas Canarias do contribuínte nese período impositivo respecto da cadro de persoal medio existente no período impositivo anterior e ao mantemento do devandito incremento durante un prazo de 3 anos.

2. Requisitos e importe da dedución

Esta dedución non aplicará os tipos incrementados do artigo 94.1. a) da Lei 20/1991. A razón é que, aínda que esta dedución se asemella á dedución por actividades exportadas - ras que recollía o artigo 26 da Lei 61/1978, cabe lembrar que a devandita dedución foi derrogada como consecuencia da Decisión C (2006) 444 final, do 22 de marzo de 2006, en que foi declarada como axuda de Estado non compatible co mercado común. En consecuencia, non cabería falar propiamente dunha dedución equivalente á existente na Lei 61/1978, debido a que a mesma foi declarada contraria ao Dereito Comunitario.

As entidades suxeitas ao Imposto sobre Sociedades con domicilio fiscal nas Canarias, poderán aplicar as seguintes deducións:

 1. Cando o importe neto da cifra de negocios no período impositivo inmediato anterior sexa igual ou inferior a 10 millóns de euros e cun cadro de persoal media no devandito período inferior a 50 persoas:

  1. As entidades poderán deducirse o 15 por cento dos investimentos que efectivamente se realicen na constitución de filiais ou establecementos permanentes no Reino de Marrocos, na República Islámica de Mauritania, na República de Senegal, na República de Gambia, na República de Guinea Bissau e na República de Cabo Verde, sempre que estas entidades realicen actividades económicas nos devanditos territorios no prazo de 1 ano desde o momento do investimento. A aplicación da dedución requirirá:

   • Que a entidade por si soa ou conxuntamente con outras entidades con domicilio fiscal nas Canarias ostente unha porcentaxe de participación no capital ou nos fondos propios da filial de, polo menos, o 50 por cento, e

   • Que o investimento na devandita entidade participada ou establecemento permanente mantéñase durante un prazo de, polo menos, 3 anos.

  2. As entidades poderán deducirse o 15 por cento sobre importe satisfeito en concepto de gastos de propaganda e publicidade de proxección plurianual para lanzamento de produtos, de apertura e prospección de mercados no estranxeiro e de concorrencia a feiras, exposicións e manifestacións análogas incluíndo neste caso as celebradas en España con carácter internacional.

 2. Cando o importe neto da cifra de negocios no período impositivo inmediato anterior non exceda de 50 millóns de euros e cun cadro de persoal media no devandito período inferior a 250 persoas, as deducións indicadas no apartado a) aplicaranse cunha porcentaxe do 10 por cento.

3. Límites aplicables

 • O artigo 27.bis.3 da Lei 19/1994 establece no seu segundo parágrafo que a esta dedución se aplicarán os límites do artigo 39.1 da LIS.

 • Sobre esta dedución non se poderá aplicar en ningún caso os límites incrementados do artigo 94.1. b) da Lei 20/1991. A razón é que, como xa se indicou no apartado 1.2.2, aínda que esta dedución se asemella á dedución por actividades exportadoras que recollía o artigo 26 da Lei 61/1978, cabe lembrar que a devandita dedución foi derrogada como consecuencia da Decisión C (2006) 444 final, do 22 de marzo de 2006, en que foi declarada como axuda de Estado non compatible co mercado común.