Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00027 Base impoñible negativa ou cero

Marcarán este recadro aquelas entidades que, a pesar de realizar operacións, a súa base impoñible (recadro [00552] da páxina 13 do modelo 200) é negativa ou igual a cero no período impositivo obxecto de declaración.