Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00070 Compensación bases impoñibles negativas para entidades de nova creación (art. 26.3 LIS)

Marcarán este recadro as entidades de nova creación ás que se refire o artigo 29.1 da LIS, e que segundo o que se dispón no artigo 26.3 da devandita Lei, non apliquen o límite do 70 por cento establecido no primeiro parágrafo do artigo 26.1 da LIS para a compensación de bases impoñibles negativas.

Segundo establece o artigo 26.3 da LIS , estas entidades de nova creación non aplicarán o devandito límite nos tres primeiros períodos impositivos en que se xere unha base impoñible positiva previa á súa compensación.