Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Ámbito de aplicación

Regulación: Artigo 101 LIS

Unha empresa considérase de reducida dimensión e, polo tanto, poderá aplicar os incentivos fiscais previstos para estas empresas no Capítulo XI do Título VII da LIS , cando o importe neto da cifra de negocios no período impositivo inmediato anterior sexa inferior a 10 millóns de euros.

Para ter en conta:

Os devanditos incentivos fiscais non se aplicarán cando a entidade teña a consideración de entidade patrimonial nos termos establecidos no artigo 5.2 da LIS (pode consultar o concepto de entidade patrimonial na explicación do recadro [00066] «Entidade patrimonial» no Capítulo 2 deste Manual).

Os incentivos fiscais previstos para as empresas de reducida dimensión tamén se poderán aplicar nos tres períodos impositivos inmediatos e seguintes a aquel en que se acade a cifra de negocios referida de 10 millóns de euros, nos casos seguintes:

 • Cando a entidade ou conxunto de entidades cumprisen as condicións para ser consideradas de reducida dimensión tanto naquel período como nos dous períodos impositivos anteriores a el.

 • Cando a devandita cifra de negocios se acadase como consecuencia de realizar unha operación acollida ao réxime tributario especial das fusións, escisións, achegas de activos e troco de valores establecidos no Capítulo VII do Título VII da LIS , sempre que as entidades que realizasen tal operación cumpran as condicións para ser consideradas como de reducida dimensión, tanto no período impositivo en que se realice a operación como nos dous períodos impositivos anteriores a este último.

Exemplo:

A entidade «A» ten unha cifra de negocios nos períodos impositivos 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 de 5, 5, 9, 9 e 11 millóns de euros respectivamente En que exercicios pode aplicar o réxime especial de empresa de reducida dimensión?

 • En 2014 pode aplicar o réxime especial porque en 2013 o importe neto da cifra de negocio foi inferior a 10 millóns de euros.

 • En 2015 pode aplicar o réxime especial porque en 2014 o importe neto da cifra de negocio foi inferior a 10 millóns de euros.

 • En 2016 pode aplicar o réxime especial porque en 2015 o importe neto da cifra de negocio foi inferior a 10 millóns de euros.

 • En 2017 pode aplicar o réxime especial porque en 2016 o importe neto da cifra de negocio foi inferior a 10 millóns de euros.

 • En 2018, 2019 e 2020: tamén pode aplicar o réxime especial nestes períodos. Aínda que no período 2017 a entidade teña un importe neto da cifra de negocios superiores aos 10 millóns de euros, nese período 2017 e nos dous anteriores (2015 e 2016) cumpriu coa condición para ser considerada empresa de reducida dimensión, polo que, en 2018, 2019 e 2020 poderá aplicar o réxime especial, con independencia da cifra de negocios do período anterior.

Consideracións sobre o Importe neto da cifra de negocios

 • A Lei do Imposto sobre Sociedades non define o que se entende por cifra de negocios.

  Non obstante, xa que as normas de Dereito común teñen carácter supletorio no ámbito fiscal (artigo 7.2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria), encontramos o concepto de cifra de negocios no artigo 35.2 do Código de Comercio que establece que a devandita cifra comprenderá os importes da venda dos produtos e da prestación de servizos ou outros ingresos correspondentes ás actividades ordinarias da empresa, deducidas as bonificacións e demais reducións sobre as vendas, así como o Imposto sobre o Valor Engadido e outros impostos directamente relacionados coa mencionada cifra de negocios, que deban ser obxecto de repercusión. Esta mesma definición recóllese na Norma de Elaboración das Contas Anuais 11ª do Plan Xeral Contable (NECA 11ª do PXC ), referida á determinación da cifra anual de negocios, cuxos compoñentes para a súa determinación son establecidos pola Resolución do ICAC do 16 de maio de 1991.

 • No caso de entidades de nova creación, o importe da cifra de negocios referirase ao primeiro período impositivo en que se desenvolva efectivamente a actividade.

 • Se o período impositivo inmediato anterior tiver unha duración inferior ao ano ou a actividade desenvolverse durante un prazo tamén inferior, o importe neto da cifra de negocios elevarase ao ano.

  (Importe neto da cifra de negocios do período impositivo inmediato anterior / nº de días do período impositivo inmediato anterior) x 365 días

 • Cando a entidade forme parte dun grupo de sociedades no sentido do artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, o importe neto da cifra de negocios referirase ao conxunto de entidades pertencentes ao devandito grupo, tendo en conta as eliminacións e incorporacións que correspondan por aplicación da normativa contable. En consecuencia, cando a entidade forme parte dun grupo de sociedades no sentido do artigo 42 do Código de Comercio, se o importe neto da cifra de negocios do conxunto de entidades pertencentes ao grupo non foi inferior a 10 millóns de euros no exercicio anterior, ningunha das sociedades integrantes do grupo poderá aplicar os incentivos fiscais establecidos na LIS para as empresas de reducida dimensión.

  Este mesmo criterio tamén se aplicará nos casos en que unha persoa física por se soa ou conxuntamente co cónxuxe ou outras persoas físicas unidas por vínculos de parentesco en liña directa ou colateral, consanguínea ou por afinidade, ata o segundo grao inclusive, encóntrense con relación a outras entidades de que sexan socios nalgunha das situacións a que se refire o artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia das entidades e da obriga de formular contas anuais consolidadas.

  Aos efectos do artigo 42 do Código de Comercio, existe un grupo cando unha sociedade ostente ou poida ostentar, directa ou indirectamente, o control doutra ou outras. En particular, presumirase que existe control cando unha sociedade, que se cualificará como dominante, encóntrese en relación con outra sociedade, que se cualificará como dependente, nalgunha das seguintes situacións:

  1. Posúa a maioría dos dereitos de voto.

  2. Teña a facultade de nomear ou destituír a maioría dos membros do órgano de administración.

  3. Poida dispor, en virtude de acordos celebrados con terceiros, da maioría dos dereitos de voto.

  4. Designase cos seus votos á maioría dos membros do órgano de administración, que desempeñen o seu cargo no momento en que deban formularse as contas consolidadas e durante os dous exercicios inmediatamente anteriores. En particular, presumirase esta circunstancia cando a maioría dos membros do órgano de administración da sociedade dominada sexan membros do órgano de administración ou altos directivos da sociedade dominante ou doutra dominada por esta. Este suposto non dará lugar á consolidación se a sociedade cuxos administradores foron nomeados, está vinculada a outra nalgún dos casos previstos nas dous primeiras letras deste apartado.

  Aos efectos deste apartado, aos dereitos de voto da entidade dominante engadiranse os que posúa a través doutras sociedades dependentes ou a través de persoas que actuen no seu propio nome, pero por conta da entidade dominante ou doutros dependentes ou aqueles de que dispoña concertadamente con calquera outra persoa.