Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Caracteres da declaración (páxina 1 do modelo 200)

En primeiro lugar, as entidades que apliquen o réxime especial previsto na Lei 11/2009, do 26 de outubro, pola que se regulan as Sociedades Anónimas Cotizadas de Investimento no Mercado Inmobiliario, deberán marcar unha dos seguintes recadros da páxina 1 do modelo 200:

 • Recadro 00012 SOCIMI

  Deberán marcar este recadro as SOCIMI e as entidades residentes en territorio español ás que se refire o artigo 2.1 c) da Lei 11/2009, do 26 de outubro, pola que se regulan as Sociedades Anónimas Cotizadas de Investimento no Mercado Inmobiliario, sempre que cumpran os requisitos establecidos na devandita norma.

  Este recadro deberase marcar tanto no período impositivo en que as entidades optasen (mediante a correspondente comunicación á que se refire o artigo 8.1 da Lei 11/2009) por aplicar o réxime especial, como nos sucesivos períodos en que sigan aplicando o réxime especial e que conclúan antes de que se comunique a renuncia ao devandito réxime.

  No período impositivo en que se opte por aplicar o réxime especial das SOCIMI , as devanditas entidades deberán marcar tamén o recadro [00064] «Réxime fiscal entrada SOCIMI» da páxina 1 do modelo 200.

 • Recadro 00064 Réxime fiscal entrada SOCIMI

  Deberán marcar este recadro as SOCIMI e as entidades residentes en territorio español ás que se refire o artigo 2.1.c) da Lei 11/2009, do 26 de outubro, pola que se regulan as sociedades Anónimas Cotizadas de Investimento no Mercado Inmobiliario, sempre que cumpran os requisitos establecidos na devandita norma, no período impositivo en que optasen por aplicar o réxime tributario especial das SOCIMI previsto na citada Lei 11/2009.

  As sociedades que opten pola aplicación deste réxime fiscal especial, que estivesen tributando por outro réxime distinto, deberán ter en conta as regras aplicables ao réxime de entrada ao réxime especial prevista no artigo 12 da Lei 11/2009.

  Segundo establécese no artigo 8.1 da Lei 11/2009, a opción por aplicar o réxime especial deberase adoptar pola xunta xeral de accionistas e deberá comunicarse á Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria do domicilio fiscal da entidade, antes dos tres últimos meses previos á conclusión do período impositivo. A comunicación realizada fóra deste prazo impedirá aplicar este réxime fiscal no devandito período impositivo.

  O réxime fiscal especial aplicarase no período impositivo que finalice con posterioridade á devandita comunicación e nos sucesivos que conclúan antes de que se comunique a renuncia ao réxime.

 • Recadro 00057 Réxime fiscal saída SOCIMI

  Marcarán este recadro aquelas entidades que estivesen tributando polo réxime fiscal especial das SOCIMI e pasen a tributar por un réxime do Imposto sobre Sociedades distintas, e que obtivesen rendas derivadas da transmisión de inmobles ou de participacións noutras entidades posuídas ao inicio do período impositivo en que a sociedade pase a tributar polo réxime fiscal distinto ao das SOCIMI , cando esa transmisión sexa realizada en períodos en que é de aplicación ese réxime distinto, e que segundo o que se dispón no artigo 12.2 da Lei 11/2009, do 26 de outubro, pola que se regulan as Sociedades Anónimas cotizadas de Investimento no Mercado Inmobiliario, deban gravar no período obxecto de declaración, a parte da devandita renda imputable aos períodos impositivos en que resultou de aplicación o réxime especial das SOCIMI .

  O artigo 12.2 da Lei 11/2009 establece que no caso de sociedades que estivesen tributando polo réxime fiscal das SOCIMI e pasen a tributar por outro réxime distinto, a renda derivada da transmisión de inmobles ou de participacións noutras entidades ás que se refire o artigo 2.1 da Lei 11/2009 posuídos ao inicio do período impositivo en que a sociedade pase a tributar por outro réxime fiscal distinto, realizada en períodos en que é de aplicación esoutro réxime distinto, entenderase xerada de forma lineal, agás proba en contrario, durante todo o tempo de tenza do inmoble transmitido.

  A parte da devandita renda imputable a períodos impositivos en que resultou de aplicación o réxime das SOCIMI gravarase segundo o que se establece na Lei 11/2009.