Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Patrimonio neto

Patrimonio netoNº claveEquivalencias contas PCEA (*)Nº claveEquivalencias contas PCEA (*)
Fondos propios - - [00208] [00209] + [00212] + [00213] + [00217] + [00218] + [00221] + [00222] + [00223] + [00224]
Capital ou fondo mutual [00209] [00210] + [00211] - -
Capital escriturado ou fundo mutual [00210] 100, 101, 105 - -
Capital non esixido [00211] (1030), (1040) - -
Prima de emisión ou asunción [00212] 110 - -
Reservas [00213] [00214] + [00215] + [00216] - -
Reserva de revalorización (Lei 16/2012, do 27 de decembro) [00382] - - -
Reserva de capitalización (N, A, P) [01001] - - -
Reserva de nivelamento (N, A, P) [01002] - - -
Legais e estatutarias [00214] 112, 1141 - -
Reserva de estabilización [00215] 1147 - -
Outras reservas [00216] 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 1148, 115, 119 - -
(Accións propias) [00217] (108), (109) - -
Resultados de exercicios anteriores [00218] [00219] + [00220] - -
Remanente [00219] 120 - -
(Resultados negativos de exercicios anteriores) [00220] (121) - -
Outras achegas de socios e mutualistas [00221] 118 - -
Resultado do exercicio [00222] 129 - -
(Dividendo a conta e reserva de estabilización a conta) [00223] (554), (557) - -
Outros instrumentos de patrimonio neto [00224] 111 - -
Axustes por cambio de valor - - [00225] [00226] + [00227] + [00228] + [00229] + [00230]
Activos financeiros dispoñibles para a venda [00226] 133 - -
Operacións de cobertura [00227] 134 - -
Diferenzas de cambio e conversión [00228] 135 - -
Corrección de asimetrías contables [00229] 138 - -
Outros axustes [00230] 136, 137 - -
Subvencións, doazóns e legados recibidos - - [00231] 130, 131, 132
TOTAL PATRIMONIO NETO - - [00232] [00208] + [00225] + [00231]
TOTAL PASIVO E PATRIMONIO NETO - - [00233] [00207] + [00232]

Nota á táboa:

(*) Os números de contas sinalados con asterisco teñen carácter orientador respecto das correspondentes rúbricas do patrimonio neto en que se inclúen.