Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Formalización do cadro «Réxime especial da reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)» (páxina 22 do modelo 200)

As entidades que aplicasen a RIC en calquera período impositivo iniciado dentro dos anos 2016 a 2020 inclusive, deberán cubrir este cadro da forma en que se indica a continuación:

Cadro RIC:

 • Na columna «Pendente de materializar RIC a principio de período» consignaranse as cantidades en que se reduciu a base impoñible dos exercicios 2016 a 2019, pola reserva para investimentos nas Canarias que a principio do período aínda non se materializaron en ningunha dos investimentos a que se refiren as letras A, B, B bis, C e D do artigo 27.4 da Lei 19/1994.

 • As columnas «Aplicadas/materializado nesta liquidación »cubriranse:

  • Na columna «Investimentos previstos letras A e B art. 27.4 Lei 19/1994», deberá consignarse o importe daquelas cantidades en que se reduciu a base impoñible dos exercicios anteriores desde 2016 (dotadas contablemente nos exercicios seguintes), que se materializasen no período impositivo obxecto de declaración, nalgunha dos investimentos previstos nas letras A e B do artigo 27.4 da Lei 19/1994.

  • Na columna «Investimentos previstos letras B bis, C e D art. 27.4 Lei 19/1994», deberá consignarse o importe daquelas cantidades en que se reduciu a base impoñible dos exercicios anteriores desde (dotadas contablemente nos exercicios seguintes), que se materializasen, no período impositivo obxecto de declaración, nalgunha dos investimentos previstos nas letras B bis, C e D do artigo 27.4 da Lei 19/1994.

  • Na columna «Investimentos anticipados considerada materialización da RIC nesta liquidación » deberá consignarse o importe daqueles investimentos realizados nos períodos anteriores ou neste mesmo período que se consideran materialización anticipada da RIC neste exercicio.

 • Na columna «Pendente de materializar RIC ao final de período » deberá consignarse o importe das cantidades que reduciron a base impoñible correspondente aos exercicios 2016 a 2020 (dotadas contablemente nos exercicios seguintes con cargo aos beneficios dos devanditos exercicios), que aínda non se materializaron en calquera dos investimentos a que se refiren as letras A, B, B bis, C e D do artigo 27.4 da Lei 19/1994 e que, polo tanto, quedan pendentes de materializar nos exercicios seguintes. Segundo o que se dispón no artigo 27.4 Lei 19/1994 as cantidades destinadas á RIC deberán materializarse no prazo máximo de tres anos, contados desde a data da devindicación do imposto correspondente ao exercicio en que se dotou a mesma. Este prazo máximo de tres anos se ampla a catro anos para as cantidades destinadas á RIC dotada con beneficios obtidos en períodos impositivos iniciados no ano 2016.

 • No recadro [00927] da fila «Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2020», deberase consignar a cantidade en que se reduciu a base impoñible no período impositivo obxecto de declaración por realizar a dotación á reserva para investimentos nas Canarias (dotada contablemente no exercicio seguinte con cargo aos beneficios do devandito exercicio), de acordo co límite e demais con­diciones establecidas no artigo 27 da Lei 19/1994.

  O importe que se consigne neste recadro [00927] deberá coincidir co axuste negativo do recadro [00404] «Reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)» da páxina 13 do modelo 200.

  Lembre:

  Os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades que practiquen a redución correspondente á reserva por investimentos nas Canarias , estarán obrigados a presentar dentro do prazo establecido para a presentación da declaración do Imposto sobre Sociedades, a declaración informativa aprobada pola Orde HAP/296/2016. do 2 de marzo, pola que se aproba o modelo 282 «Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do Réxime Económico e Fiscal das Canarias e outras axudas de estado, derivadas da aplicación do   Dereito da Unión Europea».

Cadro investimentos anticipadas:

 • Na columna «Pendente de dotar RIC a principio de período» consignaranse os investimentos anticipados de futuras dotacións á RIC que se realizasen nos exercicios 2017 a 2019, respecto das que, a principio de período, aínda non se dotou a RIC, e farase con cargo a beneficio de exercicios seguintes.

 • Na columna «Investimentos previstos letras A e B art. 27.4 Lei 19/1994», consignarase o importe dos investimentos anticipados realizados no exercicio 2020 pendente de futuras dotacións á reserva para investimentos nas Canarias (incluso no suposto de que estas últimas sexan con cargo aos beneficios do exercicio 2020). O investimento anticipado é a que se realiza con carácter previo á obtención do beneficio con cargo ao que se dotará a RIC, con independencia de que a primeira dotación da RIC fágase con cargo a beneficios do ano en que se investiu ou que a dotación dese ano cubra ou non o total do investimento anticipado. Neste recadro consignaranse os investimentos que se efectuasen durante 2020 en calquera daquelas ás que se refiren as letras A e B do artigo 27.4 da Lei 19/1994.

 • Na columna «Investimentos previstos letras B bis, C e D art. 27.4 Lei 19/1994», deberá consignarse o importe dos investimentos anticipados realizados no exercicio 2020 pendente de futuras dotacións á reserva para investimentos nas Canarias (incluso no suposto de que estas últimas sexan con cargo aos beneficios do exercicio 2020). O investimento anticipado é a que se realiza con carácter previo á obtención do beneficio con cargo ao que se dotará a RIC, con independencia de que a primeira dotación da RIC fágase con cargo a beneficios do ano en que se investiu ou que a dotación dese ano cubra ou non o total do investimento anticipado. Neste recadro consignaranse os investimentos que se efectuasen durante 2020 en calquera daquelas ás que se refiren as letras B bis, C e D, do artigo 27.4 da Lei 19/1994.

 • Na columna «Pendente de dotar RIC ao final de período» deberá consignarse o importe dos investimentos anticipados de futuras dotacións á RIC que se realizasen nos exercicios 2017 a 2020 que, a fin de período, aínda están pendentes de dotar a RIC con cargo a beneficio de exercicios seguintes. Aínda que estas dotacións deberán realizarse con cargo a beneficios ata o 31 de decembro de 2020. (En virtude da modificación introducida no artigo 27.11 da Lei 19/1994 pola disposición final primeira do Real Decreto-lei 34/2020, do 17 de novembro, de medidas urxentes de apoio á solvencia empresarial e ao sector enerxético, e en materia tributaria, apartado un, este prazo amplíase ata o 31 de decembro de 2021 ).

  Lembre:

  No período impositivo en que se realicen os investimentos anticipados deberá comunicarse a materialización e o seu sistema de financiamento conxuntamente coa declaración do Imposto sobre Sociedades (consulte o apartado «Documentación que debe presentarse coa declaración »do Capítulo 1 deste Manual Práctico).