Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Deducións investimento nas Canarias con límites incrementados (páxina 16 bis do modelo 200)

As entidades que teñan dereito a aplicarse as deducións por investimentos realizados nas Canarias nos termos recollidos nos apartados anteriores, consignarán o seu importe no recadro [00590] «Deducións Investimento Canarias» da páxina 14 do modelo 200. O importe consignado neste recadro será o que resulte da formalización do cadro de desagregación da páxina 16 bis do modelo 200 que se explica a continuación.

Neste cadro deberase consignar os importes relativos ás deducións en activos fixos xerada nos períodos impositivos 2010 a 2020, e ás deducións recollidas no Capítulo IV do Título VI da LIS en tanto sexan equivalentes co artigo 26 da Lei 61/1978 xeradas nos períodos impositivos 2001 a 2020, da forma en que se detalla a continuación:

 • A columna «Límite conxunto» expresa a porcentaxe conxunto que ten que operar sobre a cota íntegra minorada nas deducións por dobre imposición e as bonificacións (recadro [00582] «Cota íntegra axustada positiva» da páxina 14 do modelo 200), para determinar a contía máxima aplicable no período impositivo obxecto de declaración.

  Para ter en conta:

  As deducións por investimentos en activos fixos que procedan de períodos impositivos anteriores que estean pendentes de aplicación como do período impositivo obxecto de declaración, aplicarán un límite individual do 50 por cento, e un límite conxunto do 70 por cento.

  Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, nas illas da Palma, A Gomera e El Hierro, o límite individual do 50 por cento elévase ao 60 por cento, e o límite conxunto do 70 por cento ao 80 por cento.

  No referente ás deducións recollidas no Capítulo IV do Título VI da LIS en tanto sexan equivalentes co artigo 26 da Lei 61/1978, aplicarán o límite conxunto do 60 por cento sobre a cota líquida do período impositivo, que se elevará ao 90 por cento cando o importe da dedución por actividades de investigación e desenvolvemento, que corresponda a gastos e investimentos efectuados no propio período impositivo, exceda do 10 por cento da devandita cota líquida.

  Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, nas illas da Palma, a Gomera e El Hierro, o límite conxunto do 60/90 por cento, elevarase ao 70/100 por cento, respectivamente.

 • A columna «Límite ano» sinala o último ano en que se poderá aplicar a dedución, que será o primeiro dos sinalados cando o exercicio social coincida co ano natural, sempre que o exercicio teña unha duración de doce meses.

 • Na columna «Dedución pendente/xerada» consignarase nos recadros correspondentes, os importes das deducións por activos fixos e por investimentos recollidos no Capítulo IV do Título VI da LIS en tanto sexan equivalentes co artigo 26 da Lei 61/1978, tanto de períodos impositivos anteriores como do período impositivo actual, e que están pendentes de aplicación ao inicio do período impositivo que é obxecto de declaración.

  As filas «Activos fixos (Lei 20/1991) 2020 (*)», «Investimentos nas Canarias (Lei 20/1991) 2020 (*)» e «Investimentos na Palma, A Gomera e O Hierro (Lei 20/1991) 2020 (*)», só deben cubrirse se se trata de deducións pendentes de aplicar correspondentes a un período impositivo anterior iniciado en 2020.

 • Na columna «Aplicada nesta liquidación »recollerase a parte (ou a totalidade se é o caso) dos importes consignados na anterior columna «Dedución xerada» relativos ás deducións por investimentos realizados nas Canarias, que se aplican na liquidación correspondente ao período obxecto de liquidación.

  No recadro [00590] recollerase o total dos importes consignados na columna «Aplicada nesta liquidación »que deberá trasladarse ao recadro [00590] «Deducións nas Canarias »da páxina 14 do modelo 200 referente á liquidación do Imposto.

 • Na columna «Pendente de aplicación en períodos futuros» consignarase a diferenza positiva entre o importe das deducións pendentes ao inicio do período impositivo ou xeradas no devandito período da columna «Dedución pendente/xerada», e o importe das deducións aplicadas na liquidación do período impositivo obxecto de declaración da columna «Aplicado nesta liquidación». O devandito importe quedase pendente de aplicar en períodos impositivos futuros, non sendo que o período impositivo obxecto de declaración sexa o último en que a dedución correspondente se poida aplicar, en cuxo caso perderíase o saldo pendente de dedución.

  Para ter en conta:

  As cantidades non deducidas poderanse aplicar, respectando os límites que lles resulten de aplicación, nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan nos 15 anos inmediatos e sucesivos.

  Non obstante, as cantidades correspondentes á dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica prevista no artigo 35 da LIS , poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan nos 18 anos inmediatos e sucesivos.

 • No recadro [02287] «2020: Dedución por investigación e desenvolvemento nas Canarias xerada no período impositivo», deberase consignar o importe da dedución pola realización de actividades de investigación e desenvolvemento xerado no ano 2020.

 • No recadro [02288] «2020: Dedución por innovación tecnolóxica nas Canarias xerada no período impositivo», deberase consignar o importe da dedución pola realización de actividades de innovación tecnolóxica xerada no ano 2020.