Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Formalización do cadro da páxina 20 bis do modelo 200

Os contribuíntes que, de acordo ao que se dispón na disposición transitoria sexta da LIS, teñan perdas por deterioración de valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades pendentes de reversión, deberán cubrir o cadro «Reversión das perdas por deterioración de valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades pendentes de reversión (DT 16ª LIS)» da páxina 20 bis do modelo 200 da maneira que se explica a continuación:

  • Na columna «Número de período impositivo» deberase indicar cal é o número de período impositivo obxecto de declaración a contar a partir do 1 de xaneiro de 2016, considerando incluído os períodos inferiores a 12 meses.

  • Na columna «Dotacións pendentes de integración a principio do período »consignarase no recadro [01515] as dotacións pendentes de integrar ao inicio do período impositivo indicado na columna «Número de períodos impositivos».

    Dentro do bloque «Dotacións integradas nesta liquidación »:

    • Na columna «DT 16ª.1 e 2 LIS» consignarase no recadro [01516] o importe da reversión das dotacións conforme ao que se dispón nos apartados 1 e 2 da disposición transitoria décimo sexta da LIS .

    • Na columna «DT 16ª.3 LIS» consignarase no recadro [01585] o importe da reversión das dotacións que conforme ao que se dispón no apartado 3 da disposición transitoria décimo sexta da LIS , integrarase, como mínimo, por partes iguais na base impoñible correspondente a cada un dos cinco primeiros períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2016. Cando se cubra este recadro, deberase ter en conta que no caso de haberse producido a reversión dun importe superior por aplicación do que se dispón nos apartados 1 ou 2 da disposición transitoria décimo sexta da LIS , o saldo que reste integrarase por partes iguais entre os restantes períodos impositivos.

    • Na columna «Dotacións pendentes de integración en períodos futuros» consignarase no recadro [01517] o importe das dotacións que quede pendente de integrar en períodos impositivos futuros, despois de restar as dotacións integradas na liquidación.