Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Tributación conxunta ao Estado e ás Deputacións Forais do País Vasco e / ou Comunidade Foral de Navarra

Neste apartado da páxina 26 do modelo 200, efectúase o cálculo das porcentaxes de tributación a cada Administración nos supostos de tributación conxunta ao Estado e ás Deputacións Forais do País Vasco e / ou Comunidade Foral de Navarra.

Así mesmo, recóllese a desagregación para cada unha destas Administracións dos datos correspondentes á cota, pagamentos fraccionados e demais necesarios para calcular o importe líquido a ingresar ou a devolver a cada unha delas .

Conforme ao que se dispón no Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco aprobado pola Lei 12/2002, do 23 de maio (modificada pola Lei 28/2007, do 25 de outubro, pola Lei 7/2014, do 21 de abril e pola Lei 10/2017, do 28 de decembro), e no Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra aprobada pola Lei 28/1990, do 26 de decembro (modificada pola Lei 48/2007, do 19 de decembro e pola Lei 14/2015, do 24 de xuño), aplícanse réximes de tributación conxunta entre o Estado e as Administracións Forais para o reparto do Imposto sobre Sociedades de acordo co volume de operacións realizadas en cada un dos territorios.