Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Base da dedución

 • A base da dedución estará constituída polo importe dos gastos do período en actividades de innovación tecnolóxica que correspondan aos seguintes conceptos:

  1. Actividades de diagnóstico tecnolóxico tendente á identificación, a definición e a orientación de solucións tecnolóxicas avanzadas, con independencia dos resultados en que culminen.

  2. Deseño industrial e enxeñaría de procesos de produción, que incluirán a concepción e a elaboración dos planos, debuxos e soportes destinados a definir os elementos descritivos, especificacións técnicas e características de funcionamento necesario para a fabricación, proba, instalación e utilización dun produto, así como a elaboración de mostrarios téxtiles, da industria do calzado, do curtido, da marroquinaría, do xoguete, do moble e da madeira.

  3. Adquisición de tecnoloxía avanzada en forma de patentes, licenzas, "know-how" e deseños. Non darán dereito á dedución as cantidades satisfeitas a persoas ou entidades vinculadas ao contribuínte. A base correspondente a este concepto non poderá superar a contía dun millón de euros.

  4. Obtención do certificado de cumprimento das normas de aseguramento da calidade da serie ISO 9000, GMP ou similares, sen incluír aqueles gastos correspondentes á implantación das devanditas normas.

  Para ter en conta:

  • Considéranse gastos de innovación tecnolóxica os realizados polo contribuínte en canto estean directamente relacionados coas devanditas actividades e aplíquense efectivamente á realización das mesmas, constando especificamente individualizados por proxectos.

  • Teñen a consideración de gastos de investigación e desenvolvemento e de innovación tecnolóxica os correspondentes a actividades efectuadas en España ou en calquera Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo.

   Polo tanto, se en relación a un proxecto de investigación realízanse actividades en países ou territorios non comprendidos nun Estado membro da Unión Europea ou dentro do Espazo Económico Europeo, os gastos en que se incorra non poderán formar parte da dedución, pero si serán obxecto de dedución todos os gastos incorridos en España ou nalgúns deses Estados, vinculados ao devandito proxecto.

  • Terán tamén a consideración de gastos de investigación e desenvolvemento e de innovación tecnolóxica as cantidades pagas para a realización das devanditas actividades en España ou en calquera Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, por encargo do contribuínte, individualmente ou en colaboración con outras entidades.

   Ao non poder orixinar un mesmo gasto a aplicación da dedución en máis dunha entidade, o terceiro que realiza materialmente a actividade por encargo doutro non ten dereito á devandita dedución.

 • A base da dedución minorarase no importe das subvencións recibidas para o fomento das devanditas actividades e imputables como ingreso no período impositivo