Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Liberdade de amortización dos gastos de investigación e desenvolvemento

No artigo 12.3.c) da  LIS establécese a liberdade de amortización para os gastos de investigación e desenvolvemento activado como inmobilizado intanxible, excluídas as amortizacións dos elementos que gocen de liberdade de amortización.

Formalización do modelo 200

Segundo o que se dispón neste precepto, haberá que realizar os seguintes axustes nos recadros [00307] e [00308] «Liberdade de amortización de gastos de investigación e desenvolvemento (art. 12.3.c) LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

  • No recadro [00308] de diminucións consignarase o exceso de amortización que sobre a amortización contable resulte deducible polos gastos a que se refire a devandita letra c) no período impositivo obxecto de declaración.

  • No recadro [00307] de aumentos consignarase o importe da amortización dos gastos referidos contabilizado no período impositivo obxecto de declaración deducida en períodos impositivos anteriores mediante a correspondente diminución ao resultado contable. Así mesmo, no suposto de transmisión do elemento que se acollese á liberdade de amortización, no período impositivo en que se transmita deberase incluír neste recadro [00307], o importe dos axustes negativos practicados con anterioridade e que aínda non se integrasen con signo positivo na base impoñible.