Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Especialidades na liquidación do Imposto sobre Sociedades (páxinas 13 e 23 do modelo 200)

1. Axustes derivados da aplicación do réxime especial (páxina 13 do modelo 200)

Casillas [00379] e [00380] «Valoración de bens e dereitos. Réxime especial operacións reestruturación (Capítulo VII do Título VII LIS

As entidades que optasen pola aplicación do réxime especial regulado no Capítulo VII do Título VII da LIS , deberán consignar nestes recadros da páxina 13 do modelo 200, as correccións ao resultado contable que, de acordo co que se dispón na citada normativa, xurdan na realización das mencionadas operacións.

Lembre:

Entenderase que as operacións reguladas no Capítulo VII do Título VII da LIS , aplican o réxime establecido no mesmo, non sendo que expresamente se indique o contrario a través da comunicación regulada no parágrafo segundo do artigo 89.1 da LIS .

2. Datos de carácter informativo (páxina 23 do modelo 200)

As entidades que apliquen este réxime especial e que, polo tanto, marcasen previamente o recadro [00035] da páxina 1 do modelo 200, deberán consignar no apartado «Operacións de fusión, escisión, troco de valores, transmisión de activos e pasivos (Lei 8/2012) e reestruturación (réxime especial)» da páxina 23 do devandito modelo, os seguintes datos:

 1. Nos recadros relativos ao «Tipo de operación a que se refire a opción» deberá reflectirse cal é a natureza da operación societaria respecto da que se efectuou a opción.

  Para iso farase constar a letra que corresponda, de entre as seguintes:

  • Fusión: A
  • Escisión: B
  • Troco de valores: C
  • Transmisión de activos e pasivos: D
  • Reestruturación: E
  • Cambio de domicilio: F
 2. Nos recadros correspondentes á «Entidade transmitente» farase constar, se o posúe, o número de identificación fiscal (NIF) e a denominación social da entidade que transmitiu o seu patrimonio social con motivo da fusión ou escisión á que se aplica o réxime especial, de acordo co que se dispón nos artigos 76 e 77 da LIS .

  Se se trata dunha operación de troco de valores, consignarase o  NIF e a denominación social do socio da entidade participada cuxos valores se trocan, de acordo co que se dispón nos artigos 76 e 80 da LIS .

  No caso das transmisións do negocio ou de activos ou pasivos realizados por entidades de crédito regulado na disposición adicional oitava da LIS , consignarase o NIF e a denominación social da entidade de crédito que realizase a transmisión.

 3. Nos recadros correspondentes á «Entidade adquirente» farase constar, se o posúe, o NIF e a denominación social da entidade, nova ou xa existente, que adquiriu o correspondente patrimonio social con motivo da fusión ou escisión á que se aplica o réxime especial, de acordo co que se dispón nos artigos 76 e 77 da LIS .

  Se se trata dunha operación troco de valores, consignarase o NIF e a denominación social da entidade que adquire unha participación no capital social doutra que lle permita obter a maioría dos dereitos de voto nela , de acordo co que se dispón nos artigos 76 e 80 da LIS .

  No caso das transmisións do negocio ou de activos ou pasivos realizados por entidades de crédito##1## regulado na disposición adicional oitava da LIS , consignarase o NIF e a denominación social da entidade de crédito que adquirise o negocio ou os activos ou pasivos.

 4. No recadro correspondente á «Data da inscrición dos acordos sociais en Rexistro Mercantil», farase constar a data en que se inscribiron no Rexistro Mercantil os acordos sociais que aprobaron a realización das operacións de fusión, escisión ou troco de valores aos que se lles aplica o réxime especial.

 5. No recadro correspondente á «Data de comunicación da operación », farase constar a data en que se comunica á Administración tributaria nos termos establecidos no artigo 89 da LIS , a realización das operacións de fusión, escisión ou troco de valores aos que se lles aplica o réxime especial.

 6. Nos recadros correspondentes a «Valor das accións entregadas» e «Valor das accións recibidas» farase constar, respectivamente, o valor das accións ou outros valores entregados e das accións ou outros valores recibidos con motivo da operación suxeita ao réxime especial, determinando ambos os dous conforme ás normas da LIS .

 7. Nos recadros correspondentes a «Importe das rendas non integradas na base impoñible do declarante »farase constar o importe das rendas xeradas para o declarante na operación de fusión, escisión ou troco de valores que non se integran na súa base impoñible por haberse acollido ao réxime especial.

No suposto de ter que declarar varias operacións, cubriranse os bloques necesarios desta páxina, así como, se é o caso, as copias necesarias desta páxina.