Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Determinación da base impoñible e da cota íntegra (páxinas 13 e 14 do modelo 200)

1. Agrupacións de interese económico españolas e unións temporais de empresas

 1. A entidade en réxime especial ten exclusivamente socios ou empresas membros residentes en territorio español ou non residentes no devandito territorio con establecemento permanente no mesmo. 

  Neste suposto, a entidade en réxime especial debe imputar aos seus socios ou empresas membros residentes a totalidade da base impoñible obtida no período impositivo, polo que non tributará polo Imposto sobre Sociedades (a excepción do pagamento da débeda tributaria correspondente á base impoñible imputable aos seus socios).

  Polo tanto:

  • Independentemente de que o recadro [00550] «Base impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles» sexa positiva ou negativa, a entidade deberá cubrir exclusivamente, ademais do recadro [00550], o recadro [00552] «Base impoñible »e o recadro [00555] «Socios residentes e non residentes EP».

   Nos devanditos recadros consignarase o importe da base impoñible obtida pola entidade co seu signo, polo que:

   [00550] = [00552] = [00555]

  • No recadro [00547] «Compensación de bases impoñibles negativas períodos anteriores», a entidade consignará cero («0 »).

 2. A entidade en réxime especial ten exclusivamente socios ou empresas membros non residentes en territorio español. 

  Neste caso, a entidade en réxime especial si que debe tributar polo Imposto sobre Sociedades pola parte da base impoñible imputable aos seus socios. Polo tanto, deberá liquidar o Imposto sobre Sociedades correspondentes ao período impositivo obxecto de declaración pola totalidade da base impoñible obtida no mesmo, debendo distinguir:

  • Se a base impoñible obtida antes da compensación de bases impoñibles negativas, resulta negativa ou cero:

   • Para determinar a base impoñible, a entidade deberá consignar o importe da base impoñible no recadro [00550] «Base impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles», co seu signo.

    O importe que figura no recadro [00550] deberá consignarse, igualmente, nos recadros [00552] «Base impoñible» e [00556] «Socios non residentes», polo que:

    [00550] = [00552] = [00556]

    No recadro [00547] «Compensación de bases impoñibles negativas períodos anteriores» consignarase cero («0 »).

   • No referente ao cálculo da cota íntegra, a entidade consignará no recadro [00558] «Tipo de gravame», con carácter xeral, o tipo de gravame do 25 por cento, non sendo que a entidade aplique algún dos tipos de gravame especial recollidos na normativa do Imposto, en cuxo caso deberá consignar o mesmo.

    Por último, nos recadros [00562] «Base impoñible», [00582] «Cota íntegra axustada positiva» e [00592] «Cota líquida positiva» consignarase cero («0 »), cubrindo, se é o caso, co seu importe correspondente, os recadros relativos ás retencións (recadros [01785] e seguintes) do exercicio, recollidas no apartado «Cota do exercicio a ingresar ou a devolver» da páxina 14 bis do modelo 200.

  • Se a base impoñible obtida antes da compensación de bases impoñibles negativas, resulta positiva:

   • Para determinar a base impoñible, a entidade deberá consignar o seu importe no recadro [00550] «Base impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles».

    A contía consignada no recadro [00550] poderá ser minorada no importe das bases impoñibles negativas de períodos anteriores que sexan obxecto de compensación consignando no recadro [00547] «Compensación de bases impoñibles negativas de períodos anteriores» da páxina 13 do modelo 200, o importe recollido no mesmo recadro [00547] do cadro «Detalle da compensación de bases impoñibles negativas» da páxina 15 do modelo 200.

    O importe consignado no recadro [00550], minorarase no importe recollido no recadro [00547], tendo en conta que non pode resultar unha cifra negativa.

    Por último, o resultado desta operación trasladarase aos recadros [00552] «Base impoñible» e [00556] «Socios non residentes», polo que:

    [00552] = [00556]

   • No referente ao cálculo da cota íntegra, a entidade consignará no recadro [00558] «Tipo de gravame», con carácter xeral, o tipo de gravame do 25 por cento, non sendo que a entidade aplique algún dos tipos de gravame especial recollidos na normativa do Imposto, en cuxo caso deberá consignar o mesmo.

    Polo tanto, para os casos en que a entidade aplique o tipo de gravame xeral do 25 por cento, o recadro [00562] «Cota íntegra» calcularase da seguinte forma:

    [00562] = [00556] x 25%

    A continuación, a entidade deberá calcular os importes que hai que consignar nos recadros [00582] «Cota íntegra axustada positiva» e [00592] «Cota líquida positiva» da páxina 14 do modelo 200, para o que deberá cubrir os importes das bonificacións e deducións aplicables, se é o caso, na liquidación do período impositivo obxecto de declaración (recadros [00567] a [00581] e [00583] a [01041]), segundo as normas xerais que resulten de aplicación.

    Por último, deberá consignar, se é o caso, o importe correspondente ás retencións (recadros [01785] e seguintes) do exercicio, recollidas no apartado «Cota do exercicio a ingresar ou a devolver» da páxina 14 bis do modelo 200.

 3. A entidade en réxime especial ten socios ou empresas membros residentes ou non residentes con establecemento permanente e socios ou empresas membros non residentes en territorio español.

  Neste suposto a entidade en réxime especial deberá determinar a parte de base impoñible e demais conceptos liquidatorios que proceda imputar aos socios ou empresas membros residentes en territorio español ou non residentes con establecemento permanente e que, polo tanto, non son obxecto de liquidación pola mesma.

  Pola súa parte, deberá determinar a parte de base impoñible e demais conceptos liquidatorios que deben ser obxecto de liquidación pola propia entidade en réxime especial ao non ser obxecto de imputación aos socios ou empresas membros por non ser residentes en territorio español:

  • Se a base impoñible obtida antes da compensación de bases impoñibles negativas, resulta negativa ou cero:

   • Para determinar a base impoñible, a entidade deberá consignar o seu importe no recadro [00550] «Base impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles», co seu signo.

    Sobre o devandito importe aplicarase tanto a porcentaxe de imputación aos socios ou membros residentes en territorio español ou non residentes con establecemento permanente (recadro [00060] da páxina 24 do modelo 200), como o que corresponda aos socios ou membros non residentes en territorio español (100 – recadro [00060]) / 100).

    Deste xeito, os importes resultantes de aplicar cada un das dúas porcentaxes, deberanse consignar nos recadros [00555] «Socios residentes e non residentes EP» e [00556], «Socios non residentes» con signo menos (-) se é o caso.

    No recadro [00547] «Compensación de bases impoñibles negativas en períodos anteriores» consignarase cero («0 »), en calquera caso.

    Polo tanto, o importe que hai que consignar no recadro [00552] «Base impoñible» será a suma alxébrica dos recadros [00555] e [00556]:

    [00552]= [00555]+ [00556]

   • No referente ao cálculo da cota íntegra, a entidade consignará no recadro [00558] «Tipo de gravame», con carácter xeral, o tipo de gravame do 25 por cento, non sendo que a entidade aplique algún dos tipos de gravame especial recollidos na normativa do Imposto, en cuxo caso deberá consignar o mesmo.

    Nos recadros [00562] «Base impoñible», [00582] «Cota íntegra axustada positiva» e [00592] «Cota líquida positiva» consignarase cero («0 »), en calquera caso.

    Por último, deberase ter en conta que no resto de páxinas do modelo 200 correspondentes á liquidación do Imposto de Sociedades, a entidade deberá consignar os importes polos conceptos que procedan e que, en todo caso, correspondan aos que non deban ser obxecto de imputación aos socios ou membros residentes en territorio español.

  • Se a base impoñible obtida antes da compensación de bases impoñibles negativas, resulta positiva:

   • Para determinar a base impoñible, a entidade deberá consignar o seu importe no recadro [00550] «Base impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles».

    A contía consignada no recadro [00550] poderá ser minorada no importe das bases impoñibles negativas de períodos anteriores que sexan obxecto de compensación consignando no recadro [00547] «Compensación de bases impoñibles negativas de períodos anteriores» da páxina 13 do modelo 200 o importe recollido no mesmo recadro [00547] do cadro «Detalle da compensación de bases impoñibles negativas» da páxina 15 do modelo 200.

    O resultado desta minoración , que non poderá ser negativo, consignarase no recadro [00552] «Base impoñible».

    Sobre o importe consignado no recadro [00552] aplicarase tanto a porcentaxe de imputación aos socios ou membros residentes en territorio español ou non residentes con establecemento permanente (recadro [00060] da páxina 24 do modelo 200), como o que corresponda aos socios ou membros non residentes en territorio español (100 – recadro [00060]) / 100).

    Deste xeito, os importes resultantes de aplicar cada un das dúas porcentaxes, deberanse consignar nos recadros [00555] «Socios residentes e non residentes EP» e [00556], «Socios non residentes».

    O importe que hai que consignar no recadro [00552] «Base impoñible» será a suma alxébrica dos recadros [00555] e [00556]:

    [00552]= [00555]+ [00556]

   • No referente ao cálculo da cota íntegra, a entidade consignará no recadro [00558] «Tipo de gravame», con carácter xeral, o tipo de gravame do 25 por cento, non sendo que a entidade aplique algún dos tipos de gravame especial recollidos na normativa do Imposto, en cuxo caso deberá consignar o mesmo.

    Para os casos en que a entidade aplique o tipo de gravame xeral do 25 por cento, o recadro [00562] «Cota íntegra» calcularase da seguinte forma:

    [00562] = [00556] x 25%

    No caso de que o importe do recadro [00552] sexa cero, consignarase cero («0 ») nos recadros [00555], [00556], [00562], [00582] e [00592].

    Tanto se o importe do recadro [00552] é cero ou unha cantidade positiva:

    • A entidade deberá calcular os importes que hai que consignar nos recadros [00582] «Cota íntegra axustada positiva» e [00592] «Cota líquida positiva» da páxina 14 do modelo 200, para o que deberá cubrir os importes das bonificacións e deducións aplicables, se é o caso, na liquidación do período impositivo obxecto de declaración (recadros [00567] a [00581] e [00583] a [01041]), segundo as normas xerais que resulten de aplicación. Deberase ter en conta que só poden aplicarse na liquidación, aquelas deducións e bonificacións que non debesen ser obxecto de imputación aos socios ou empresas membros residentes en territorio español ou non residentes con establecemento permanente.

     Por último, no apartado da «Cota do exercicio a ingresar ou devolver» da páxina 14 bis do modelo 200 (recadros [01785] e seguintes), incluiranse os importes de retencións que corresponda aplicar á liquidación da entidade en réxime especial ao non ser obxecto de imputación aos socios ou empresas membros residentes en territorio español.

    • Así mesmo, a entidade que aplique o réxime especial deberá ter en conta que no resto de páxinas do modelo 200 correspondentes á liquidación do Imposto de Sociedades, a entidade deberá consignar os importes polos conceptos que procedan e que, en todo caso, correspondan a aqueles que non deban ser obxecto de imputación aos socios ou empresas membros residentes en territorio español ou non residentes con establecemento permanente.

2. Agrupacións europeas de interese económico

Cando a entidade declarante sexa unha agrupación europea de interese económico á que sexa de aplicación no período impositivo obxecto de declaración o réxime tributario especial do Capítulo II do Título VII da LIS, xa que imputa na súa totalidade aos seus socios, sexan ou non residentes en territorio español, a base impoñible, sexa positiva ou negativa, e os demais conceptos liquidatorios, o importe que consigne no recadro [00550] «Base impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles negativas» da páxina 13 do modelo 200, trasladarao ao recadro [00552] «Base impoñible» da mesma páxina, co seu signo.

No recadro [00547] «Compensación de bases impoñibles negativas períodos anteriores», consignará cero («0 »).

Para ter en conta:

A entidade declarante non deberá cubrir ningunha outro recadro das recollidas nas páxinas do modelo 200 correspondentes á liquidación do Imposto sobre Sociedades, que sexa posterior ao recadro [00552] «Base impoñible».