Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Requisitos

O apartado primeiro da disposición transitoria vixésimo cuarta da LIS establece que as deducións por investimentos en activos fixos materiais novos xeradas de acordo co artigo 26 da Lei 61/1978, do 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades, respecto das que o contribuínte optase por aplicaras nos períodos impositivos en que se realicen os pagamentos de acordo co que se establece no artigo 218.3 do Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado polo Real decreto 2631/1982, do 15 de outubro, seguiranse aplicando nas liquidacións dos períodos impositivos en que se efectúan os referidos pagamentos, nas condicións e requisitos previstos na citada norma.

As deducións a que se refire o parágrafo anterior deduciranse respectando o límite sobre cota líquida previsto na referida Lei e nas correspondentes Leis de Orzamentos Xerais do Estado.

Con esta finalidade entenderase por cota líquida a resultante de minorar a cota íntegra nas deducións e bonificacións previstas nos Capítulos II e III do Título VI da LIS .

As deducións procedentes de diferentes modalidades ou períodos impositivos do artigo 26 da Lei 61/1978, do 27 de decembro, non poderán exceder un límite conxunto do 35 por cento da cota líquida.

As deducións a que se refiren os parágrafos anteriores practicaranse unha vez realizadas as deducións e bonificacións establecidas nos Capítulos II e III do Título VI da LIS e, a continuación, as deducións establecidas no Capítulo IV do Título VI, cuxo límite se computará independentemente do establecido no parágrafo anterior.