Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Dedución por dobre imposición interna de períodos anteriores aplicada no exercicio (DT 23ª.1 LIS)

O apartado 1 da disposición transitoria vixésimo terceira da LIS establece un réxime transitorio para determinar a dedución para evitar a dobre imposición interna sobre dividendos obtidos pola participación no capital ou nos fondos propios de entidades residentes en territorio español, adquiridas en períodos impositivos antes do 1 de xaneiro de 2015.

Formalización do modelo 200

En aplicación do que se dispón no apartado 1 da disposición transitoria vixésimo terceira da LIS , no recadro [01344] «Dedución por dobre imposición interna de períodos anteriores aplicada no exercicio (DT 23ª.1 LIS)» da páxina 14 do modelo 200, consignarase o saldo pendente de dedución por insuficiencia de cota íntegra, correspondente ás deducións para evitar a dobre imposición interna á que fai referencia o apartado 1 da disposición transitoria vixésimo terceira da LIS xeradas en períodos impositivos anteriores a 1 de xaneiro de 2015, que fose aplicado polo contribuínte no período impositivo obxecto de declaración. O importe consignado neste recadro será o que resulte da formalización do cadro de desagregación da páxina 15 do modelo 200 que se explica a continuación.

Formalización do cadro «Deducións dobre imposición interna (DT 23ª.1 LIS)» (páxina 15 do modelo 200)

Os contribuíntes que apliquen esta dedución por dobre imposición interna deberán cubrir neste cadro o bloque «D.I. internos exercicios anteriores» da forma que se detalla a continuación:

 • As filas «D.I. interna 2015», «D.I. interna 2016», «D.I. interna 2017», «D.I. interna 2018» e «D.I. interna 2019», están previstas para recoller os importes das deducións para evitar a dobre imposición interna regulada no DT 23ª.1 da LIS xeradas en 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, e que resultaron trasladables a períodos impositivos posteriores por insuficiencia de cota íntegra.

  A fila «D.I. interna 2020(*)» só debe cubrirse se a entidade ten deducións pendentes de aplicar correspondentes a un período impositivo anterior iniciado en 2020.

 • Na columna «Dedución pendente» deberase ter en conta que, se se trata dunha dedución xerada en calquera dos períodos impositivos anteriores ao que é obxecto de liquidación e iniciados en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020 do bloque «D.I. internos exercicios anteriores», consignarase no respectivo recadro desta columna o saldo da correspondente dedución que estaba pendente de aplicación ao inicio do período impositivo que é obxecto de liquidación.

  En todo caso, o devandito saldo ten que ser o correspondente a aplicar o tipo de gravame do período impositivo en que se xerou a dedución.

 • Polo tanto, na columna «Tipo gravame/período xeración» farase constar o tipo de gravame polo que tributou a entidade declarante e beneficiaria da dedución no período en que a mesma xerouse. Esta columna non existe para os supostos en que o período impositivo de xeración da dedución correspóndase co período impositivo da liquidación.

 • Na columna «2020 dedución pendente» deberase recoller os importes referidos ás deducións pendentes de exercicios anteriores. No caso en que o tipo de gravame aplicable polo contribuínte beneficiario da dedución no período impositivo en que a mesma xerouse, sexa distinto do tipo de gravame polo que tribute no período impositivo obxecto de liquidación (recollido na fila «Tipo de gravame 2020 »), o importe que se deberá consignar nesta columna será o resultante de multiplicar o do recadro correspondente da columna «Dedución pendente» pola fracción «Tipo de gravame 2020/Tipo de gravame período de xeración».

  Para ter en conta:

  En xeral, o tipo de gravame correspondente ao exercicio 2020 obterase dividindo o importe do recadro [00562] «Cota íntegra» da páxina 14 do modelo 200 entre o importe do recadro [00552] «Base impoñible» da páxina 13 do modelo 200.

  Se o tipo de gravame do período impositivo obxecto de liquidación e o tipo de gravame do período de xeración son iguais, o importe consignado na columna «Dedución pendente» será igual ao que se consigne no recadro correspondente da columna «2020 dedución pendente».

 • Na columna «Aplicada nesta liquidación »recollerase a parte (ou a totalidade se é o caso) do importe correspondente á anterior columna «2020 dedución pendente» que se aplica na liquidación correspondente ao período obxecto de liquidación.

  A ter en conta:

  • Ao cubrir esta columna deberase ter en conta que a aplicación desta dedución ten como límite o importe da cota íntegra que figura no recadro [00562] «Cota íntegra» da páxina 14 do modelo 200.

   Para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2016, o apartado 2 da disposición adicional décimo quinta da LIS establece que os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, deberán ter en conta que o importe das deducións para evitar a dobre imposición internacional previstas nos artigos 31, 32 e apartado 11 do artigo 100 da LIS , así como o daquelas deducións para evitar a dobre imposición a que se refire a disposición transitoria vixésimo terceira desta Lei, non poderá exceder conxuntamente do 50 por cento da cota íntegra do contribuínte.

  • Para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2019, deberase incluír na páxina 21 do modelo 200, información sobre o importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo, para os efectos de determinar a aplicación do límite establecido en DÁA 15ª da LIS .

   Con esta finalidade, con carácter previo á formalización deste cadro «Deducións dobre imposición interna (DT 23ª LIS)» (agás nos supostos que xa se cumprimentase previamente o cadro da páxina 21 do modelo 200), abrirase unha xanela de desagregación en que o contribuínte deberá indicar se o importe neto da cifra de negocios durante os doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo foi inferior a 20 millóns, polo menos de 20 millóns de euros, pero inferior a 60 millóns ou polo menos de 60 millóns de euros. A opción marcada polo contribuínte trasladarase ao cadro «Importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo» da páxina 21 do modelo 200.

   A opción marcada polo contribuínte tera en contase tamén para determinar os límites no cálculo das correccións contables derivadas da aplicación do artigo 11.12 da LIS , da compensación de bases impoñibles negativas e da compensación de cotas por perdas das cooperativas, polo que unha vez cumprimentado o cadro da páxina 21 do modelo 200, non se volverá a mostrar noutras pantallas.

  • No recadro [01344] recollerase o total dos importes consignados na columna «Aplicada nesta liquidación »que deberá trasladarse á páxina 14 do modelo 200 referente á liquidación do Imposto.

 • Na columna «Pendente de aplicación en períodos futuros» recollerase a parte da dedución correspondente da columna «2020 dedución pendente» que non se incluíu no recadro correspondente á columna «Aplicada nesta liquidación ». É dicir, refírese á parte da dedución que por non ser aplicada na liquidación do período impositivo obxecto de declaración, queda pendente de aplicar en períodos impositivos futuros.