Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Réxime das comunidades titulares de montes veciñais en man común

Segundo o que se dispón no artigo 112 da LIS, consignarase no recadro [00396] «Montes veciñais en man común (Capítulo XV do Título VII LIS)» da páxina 13 do modelo 200 como diminución ao resultado da conta de perdas e ganancias, o importe dos beneficios do exercicio que as comunidades titulares de montes veciñais en man común (Capítulo XV do Título VII LIS) apliquen a investimentos para a conservación, mellora, protección, acceso e servizos destinados ao uso social ao que o monte estea destinado, así como aos gastos de conservación e mantemento do monte ou ao financiamento de obras de infraestrutura e servizos públicos, de interese social.

Para ter en conta:

A base impoñible pode resultar negativa como consecuencia desta corrección do resultado da conta de perdas e ganancias.