Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Rendas excluídas da redución

Non darán dereito á redución en ningún caso as rendas procedentes da cesión do dereito de uso ou de explotación, ou da transmisión, de marcas, obras literarias, artísticas ou científicas, incluídas as películas cinematográficas, de dereitos persoais susceptibles de cesión, como os dereitos de imaxe, de programas informáticos distintos dos referidos no artigo 23.1 da LIS, equipos industriais, comerciais ou científicos, planos, fórmulas ou procedementos secretos, de dereitos sobre informacións relativas a experiencias industriais, comerciais ou científicas, nin de calquera outro dereito ou activo distinto dos sinalados no o devandito artigo 23.1 da LIS .