Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Perdas por deterioración dos créditos derivadas das posibles insolvencias dos debedores (art. 13.1 LIS) non afectadas polo artigo 11.12 nin o DT 33ª.1 da LIS

Cando existe un risco no cobramento dunha determinada débeda, as entidades están obrigadas contablemente a dotar unha provisión por insolvencia de debedores.

En cambio, o artigo 13.1 da LIS establece que só serán fiscalmente deducibles as perdas por deterioración dos créditos derivadas das posibles insolvencias de debedores cando no momento da devindicación do imposto concorra algunha das circunstancias seguintes:

  1. Que transcorrese o prazo de seis meses desde o vencemento da obriga.

  2. Que o debedor estea declarado en situación de concurso.

  3. Que o debedor estea procesado polo delito de ocultación de bens

  4. Que as obrigas fosen reclamadas xudicialmente ou sexan obxecto dun litixio xudicial ou procedemento arbitral de cuxa solución dependa o seu cobramento.

Non obstante, aínda que concorran as circunstancias anteriores, non serán fiscalmente deducibles :

  • As correspondentes a créditos debidos por entidades de dereito público, agás que sexan obxecto dun procedemento arbitral ou xudicial que verse sobre a súa existencia ou contía.

  • As correspondentes a créditos debidos por persoas ou entidades vinculadas, non sendo que estean en situación de concurso e producísese a apertura da fase de liquidación polo xuíz, nos termos establecidos na Lei 22/2003, do 9 de xullo, Concursal.

  • As correspondentes a estimacións globais do risco de insolvencias de clientes e debedores.

Novidade:

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien no ano 2020 e no ano 2021, o Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalaría e o comercio e en materia tributaria, establece no seu artigo 14 que os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades que cumpran as condicións do artigo 101 da LIS para ser consideradas empresas de reducida dimensión, poderán deducir, nos devanditos períodos, as perdas por deterioración dos créditos derivadas das posibles insolvencias de debedores cando transcorresen tres meses desde o vencemento da obriga a que se refire a letra a) do artigo 13.1 da LIS .

Desta forma, para as empresas de reducida dimensión redúcese nos devanditos períodos o prazo establecido para poder deducir as perdas por deterioración dos créditos derivadas das posibles insolvencias de debedores, pasando de 6 meses a 3 meses, o tempo que se esixe que transcorrese entre o vencemento da obriga e a devindicación do imposto.

Formalización do modelo 200

Estas diferenzas de criterio entre a norma contable e a norma fiscal, determina a necesidade de realizar unha serie de axustes nos recadros [00321] e [00322] «Perdas por deterioración do art. 13.1 LIS non afectadas polo art. 11.12 LIS nin polo DT 33ª.1 LIS» da páxina 12 do modelo 200:

  • No recadro [00321] de aumentos, o contribuínte incluirá o importe das perdas por deterioración de valor dos créditos derivadas das posibles insolvencias de debedores contabilizados no período impositivo obxecto de declaración, que non sexan deducibles fiscalmente segundo o que se dispón no artigo 13.1 da LIS .

  • En cambio, o contribuínte incluirá no recadro [00322] de diminucións o importe desas perdas contabilizadas no período en que sexan deducibles fiscalmente por cumprir cos requisitos do artigo 13.1 da LIS .

  • Cando nun período impositivo posterior ao da contabilización das citadas perdas por deterioración que orixinou un axuste positivo ao resultado contable (recadro [00321]) por non ser fiscalmente deducible, prodúzase a recuperación de valor da deterioración , o contribuínte deberá incluír no recadro [00322] o importe correspondente á devandita reversión.

Para ter en conta:

Nestes recadros [00321] e [00322] «Perdas por deterioración do art. 13.1 LIS non afectadas polo art. 11.12 LIS nin polo DT 33ª.1 LIS» só deberán figurar os importes relativos ás perdas por deterioración dos créditos do artigo 13.1 da LIS , sempre que non estean afectadas polo que se dispón no artigo 11.12 da devandita norma, en cuxo caso deberán declararse segundo o que se dispón no apartado seguinte (recadros [00415] e [00211] «Perdas por deterioración do art. 13.1 LIS e provisións e gastos (arts. 14.1 e 14.2 LIS) aos que se refire o art. 11.12 e DT 33ª.1 LIS»).