Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00067 Opción réxime transitorio da redución de ingresos procedentes de determinados activos intanxibles (DT 20ª LIS)

Marcarán este recadro os contribuíntes que conforme ao que se dispón no apartado 3 da disposición transitoria vixésima da LIS, exercitaron a través da declaración do Imposto sobre Sociedades correspondentes ao período impositivo 2016, as opcións sobre os réximes transitorios aplicables ás cesións do dereito de uso ou de explotación de activos intanxibles nos termos establecidos nos apartados 2 e 3 da devandita disposición.

Así mesmo, marcarán este recadro aqueles contribuíntes que realicen desde o 1 de xullo de 2016 ata 30 de xuño de 2021, transmisións de activos intanxibles que previamente fosen obxecto de cesións para as que o contribuínte exercitase a opción establecida nos apartados 2 ou 3 da disposición vixésima da LIS , e que opten segundo o que se dispón no apartado cuarto da devandita disposición, por aplicar o réxime establecido no artigo 23 da LIS , segundo redacción vixente a 1 de xaneiro de 2015.

Esta opción deberase exercitar na declaración correspondente ao período impositivo en que se realizou a transmisión.

Pode consultar as particularidades deste réxime transitorio no Capítulo 5 deste Manual práctico.