Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Determinación da cota íntegra (páxina 14 do modelo 200)

No segundo parágrafo do artigo 30 da LIS establécese que no caso das entidades de reducida dimensión que apliquen a reserva de nivelamento nos termos do artigo 105 da LIS , a cota íntegra virá determinada polo resultado de aplicar o tipo de gravame á base impoñible minorada ou incrementada, segundo corresponda, polas cantidades derivadas do citado artigo 105.

Polo tanto, estas entidades deberán consignar no recadro [00562] «Cota íntegra» da páxina 14 do modelo 200, o resultado de aplicar ao recadro [01330] «Base impoñible despois da reserva de nivelamento», o tipo de gravame do recadro [00558] «Tipo de gravame »:

[00562] = [01330] x [00558] / 100

No suposto de que estas entidades incumpran os requisitos esixidos no artigo 105 da LIS para a aplicación da reserva de nivelamento, deberán consignar no recadro [01038] «Incremento por incumprimento da reserva de nivelacion» da páxina 14 do modelo 200, o importe correspondente á integración na cota íntegra do período impositivo en que teña lugar o devandito incumprimento a cota íntegra correspondente ás cantidades que foron obxecto de minoración, incrementadas nun 5 por cento, ademais dos xuros de mora, segundo o que se dispón no artigo 105.6 da LIS .

Lembre:

Nos casos en que estas entidades incumpran os requisitos esixidos polo artigo 105 da LIS para a aplicación dos incentivos fiscais das entidades de reducida dimensión distintos á reserva de nivelamento, deberán proceder a ingressar a cota íntegra e os xuros de mora correspondentes, consignando os devanditos importes nos recadros [00615] e [00616] «Incremento por perda de beneficios fiscais períodos anteriores» e nos recadros [00617] e [00618] «Xuros de mora »da páxina 14 bis do modelo 200 (consulte capítulo 6 deste Manual).