Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Transmisións lucrativas e societarias: aplicación do valor de mercado

Segundo o que se dispón no artigo 17.4 da LIS, valoraranse polo seu valor de mercado os seguintes elementos patrimoniais :

 1. Os transmitidos ou adquiridos a título lucrativo. Non terán esta consideración as subvencións.

 2. Os achegados a entidades e os valores recibidos en contraprestación, non sendo que resulte de aplicación o réxime previsto no Capítulo VII do Título VII da LIS ou ben no suposto das operacións de aumento de capital ou fondos propios por compensación de créditos.

 3. Os transmitidos aos socios por causa de disolución, separación dos mesmos, redución do capital con devolución de achegas, reparto da prima de emisión e distribución de beneficios.

 4. Os transmitidos en virtude de fusión e escisión total ou parcial, non sendo que resulte de aplicación o réxime previsto no Capítulo VII do Título VII da LIS .

 5. Os adquiridos por permuta.

 6. Os adquiridos por troco ou conversión, non sendo que resulte de aplicación o réxime previsto no Capítulo VII do Título VII da LIS .

Formalización do modelo 200

Os  contribuíntes intervenientes nas operacións referidas nas letras anteriores deberán incluír nos recadros [00347] e [00348] «Transmisións lucrativas e societarias: aplicación do valor de mercado (art. 17.4 LIS)» da páxina 12 do modelo 200, os axustes derivados de aplicar as seguintes regras:

 • A entidade transmitente deberá integrar na súa base impoñible a diferenza entre o valor de mercado dos elementos transmitidos e o seu valor fiscal.

 • Os socios da devandita entidade integrarán na súa base impoñible a diferenza entre o valor do mercado da participación recibida e o valor fiscal da participación anulada.

  Lembre:

  Entenderase por valor de mercado o que fose acordado en condicións normais de mercado entre partes independentes, podendo admitirse calquera dos métodos previstos no artigo 18.4 da LIS .