Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Correccións polo Imposto sobre Sociedades

A necesidade de aplicar esta corrección nos recadros [00301] e [00302] «Correccións por Imposto sobre Sociedades» da páxina 12 do modelo 200, vén imposta pola distinta consideración que as normas contables e fiscais teñen sobre as cotas do Imposto de Sociedades. Así, a norma contable considera que o importe da cota do Imposto sobre Sociedades computarase na conta de perdas e ganancias como unha partida de gasto ou de ingreso, segundo a conta ou conxunto de contas representativas do devandito concepto teña saldo debedor ou acredor, respectivamente.

En cambio, o artigo 15.b) da LIS establece que non son fiscalmente deducibles os gastos derivados da contabilización do Imposto sobre Sociedades e que non teñen a consideración de ingresos os procedentes da devandita contabilización.

Formalización do modelo 200

 • No recadro [00326] da páxina 8 «Conta de perdas e ganancias» do devandito modelo refírese a «Impostos sobre beneficios», polo que ademais do Imposto sobre Sociedades, poden estar incluídos nela impostos sobre beneficios obtidos no estranxeiro, como os que graven rendas obtidas no estranxeiro a través de establecemento permanente, os que graven rendas obtidas no estranxeiro sen mediar establecemento permanente, ou os impostos que particularmente graven dividendos ou participacións en beneficios de sociedades estranxeiras.

 • Ao importe que se consigne no recadro [00328] «Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos», corresponderalle unha parte de cota do Imposto sobre Sociedade non incluída no citado recadro [00326].

Polo tanto:

 • Ao importe consignado no recadro [00326] e considerando o signo positivo ou negativo que ao mesmo séxalle atribuíble, se lle deberá restar alxebraicamente os impostos sobre beneficios obtidos no estranxeiro (co seu signo). Simultaneamente, ao devandito importe (co seu signo) se lle sumará alxebraicamente a parte do Imposto sobre Sociedades (co seu signo) que corresponda polo resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.

 • Se tras efectuar as mencionadas operacións de resta e suma alxébrica sobre o referido importe do recadro [00326], a cantidade resultante é:

  • Positiva, a cota do Imposto sobre Sociedades que esa cantidade resultante representa haberase considerado como un ingreso adicional ao ser un crédito a favor do contribuínte. Desta forma, no recadro [00302] da páxina 12 de liquidación do modelo, deberase incluír tal cantidade como diminución ao resultado da conta de perdas e ganancias.

  • Negativa, a cota do Imposto sobre Sociedades que a mesma representa haberase considerado como gasto contable. Desta forma, no recadro [00301] da páxina 12 de liquidación do modelo, deberase incluír tal cantidade como aumento ao resultado da conta de perdas e ganancias.

   En todo caso, as referidas operacións alxébricas efectuadas sobre o importe consignado no recadro [00326], só deberán realizarse aos efectos de practicar as correccións dos recadros [00301] e [00302].

  Para ter en conta:

  Por último, hai que ter en conta que as referencias ao recadro [00326] realizadas neste apartado, deberán entenderse realizadas aos seguintes recadros:

  • Recadro [00258] da páxina 30 do modelo, cando se trate de entidades obrigadas a levar a súa contabilidade de acordo coas normas do Banco de España.

  • Recadro [00379] da páxina 40 do modelo, para entidades aseguradoras ás que sexa de aplicación obrigatoria o Plan de Contabilidade aprobado polo Real decreto 1317/2008 e modificado polo Real decreto 1736/2010.

  • Recadro [00242] da páxina 46 do modelo, no caso de institucións de investimento colectivo, coa aplicación da Circular 3/2008, do 11 de setembro, da Comisión Nacional do Mercado de Valores, así como no caso doutras entidades que apliquen o modelo de contas que se establece nesa Circular.

  • Recadro [00193] da páxina 51 do modelo, para sociedades de garantía recíproca.