Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Ámbito de aplicación

Regulación: Artigo 8 e Disposición transitoria primeira Lei 11/2009

As entidades que cumpran os requisitos establecidos na Lei 11/2009, do 26 de outubro, pola que se regulan as Sociedades Anónimas Cotizadas de Investimento no Mercado Inmobiliario (de agora en diante, SOCIMI), poderán optar por aplicar o réxime especial regulado na devandita Lei, o cal será tamén aplicable aos seus socios.

A opción deberá adoptarse pola xunta xeral de accionistas e deberá comunicarse á Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria do domicilio fiscal da entidade, antes dos tres últimos meses previos á conclusión do período impositivo.

O réxime fiscal especial aplicarase no período impositivo que finalice con posterioridade á devandita comunicación e nos sucesivos que conclúan antes de que se comunique a renuncia ao réxime.

Estas entidades poderán optar pola aplicación do réxime especial, aínda cando non se cumpran os requisitos esixidos na Lei 11/2009, sempre que os devanditos requisitos se cumpran dentro dos dous anos seguintes á data da opción por aplicar o devandito réxime.

O incumprimento de tal condición suporá que a sociedade pase a tributar polo réxime xeral do Imposto sobre Sociedades a partir do propio período impositivo en que se produza o devandito incumprimento. Ademais, a sociedade estará obrigada a ingresar, canda a cota o devandito período impositivo, a diferenza entre a cota que polo devandito imposto resulte de aplicar o réxime xeral e a cota ingresada que resultou de aplicar o réxime fiscal especial nos períodos impositivos anteriores, sen prexuízo dos xuros de mora, recargas e sancións que, se é o caso, resulten procedentes.

Para ter en conta:

Este réxime fiscal especial é incompatible con todos os réximes tributarios especiais previstos no Título VII da LIS, con excepción dos regulados no Capítulo VII (Réxime especial das fusións, escisións, achegas de activos, troco de valores e cambio de domicilio social dunha Sociedade Europea ou unha Sociedade Cooperativa Europea dun Estado membro a outro da Unión Europea), no Capítulo X (Transparencia fiscal internacional) e no Capítulo XII (Réxime fiscal de determinados contratos de arrendamento financeiro) do devandito Título.