Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Dedución por investimentos en producións cinematográficas españolas

Regulación: Artigo 36.1 LIS

  • Para aplicar a dedución por investimentos en producións españolas de longametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación ou documental, que permitan a confección dun soporte físico previo á súa produción industrial seriada realizadas nas Canarias, as entidades deberán cumprir os requisitos xerais establecidos para estas deducións no artigo 36.1 da LIS (consulte o Capítulo 6 deste Manual).

  • Os porcentaxes de dedución establecidos no artigo 36.1 da LIS incrementaranse segundo o que se dispón no artigo 94.1 a) da Lei 20/1991. Con esta finalidade, para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2020, aplicaranse as seguintes porcentaxes:

    • O 54 por cento respecto do primeiro millón de base da dedución (o maior de: 30 % x 1,8 = 54% ou 30% + 20% = 50 %). Esta porcentaxe poderá aplicarse sempre que a intensidade de axuda non exceda do 50 por cento dos custos subvencionables, nos termos establecidos polo artigo 54 do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado.

    • O 45 por cento sobre o exceso do devandito importe (o maior de 25 % x 1,8 = 45% ou 25% + 20% = 45 %)

  • Os límites aplicables a esta dedución incrementaranse de acordo co que se dispón no artigo 94.1.b) da Lei 20/1991, polo que estará suxeita ao límite conxunto do 60/90 ou do 70/100 (A Palma, A Gomera e El Hierro) por cento.

  • Ademais, a disposición adicional décimo cuarta da Lei 19/1994 establece, con efectos para os períodos impositivos que se inicien durante o ano 2020, un límite específico para esta dedución, indicando que o seu importe non poderá ser superior a 12,4 millóns de euros, cando se trate de producións realizadas nas Canarias.