Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Dedución por investimentos en producións cinematográficas estranxeiras

Regulación: Artigo 36.2 LIS

 • Para aplicar a dedución por investimentos en producións estranxeiras de longametraxes cinematográficas ou de obras audiovisuais que permitan a confección dun soporte físico previo á súa produción industrial seriada realizadas nas Canarias, as entidades deberán cumprir os requisitos xerais establecidos para estas deducións no artigo 36.2 da LIS (consulte o Capítulo 6 deste Manual).

 • Os porcentaxes de dedución establecidos no artigo 36.2 da LIS incrementaranse segundo o que se dispón no artigo 94.1 a) da Lei 20/1991, polo que para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2020, aplicaranse as seguintes porcentaxes:

  • O 54 por cento respecto do primeiro millón de base da dedución (o maior de: 30 % x 1,8 = 54% ou 30% + 20% = 50 %). Esta porcentaxe poderá aplicarse sempre que a intensidade de axuda non exceda do 50 por cento dos custos subvencionables, nos termos establecidos polo artigo 54 do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado.

   O 45 por cento sobre o exceso do devandito importe (o maior de 25 % x 1,8 = 45% ou 25% + 20% = 45 %).

  • Como novidade, introdúcese  unha nova porcentaxe de dedución do 50 por cento da base da dedución, cando o produtor encárguese da execución de servizos de efectos visuais e os gastos realizados en territorio español sexan inferiores a 1 millón de euros.

   O importe desta dedución non poderá superar o importe que establece o Regulamento (UE ) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimeus.

 • En consonancia co que se dispón no artigo 36.2 da LIS que establece que a dedución por investimentos en producións cinematográficas estranxeiras queda excluída do límite a que se refire o último parágrafo artigo 39.1 da LIS , os límites aplicables a esta dedución non se incrementarán de acordo co que se dispón no artigo 94.1.b) da Lei 20/1991, polo que esta dedución non estará suxeita ao límite conxunto do 60/90 ou do 70/100 (A Palma, A Gomera e El Hierro) por cento.

 • A disposición adicional décimo cuarta da Lei 19/1994 establece, con efectos para os períodos impositivos que se inicien durante o ano 2020, un límite específico para esta dedución, indicando que o seu importe non poderá ser superior a 12,4 millóns de euros cando se trate de gastos realizados nas Canarias.

  Así mesmo, esta disposición establece no referente ao importe mínimo de gasto que fixa a letra a) do artigo 36.2 da LIS , que os gastos realizados nas Canarias de animación dunha produción estranxeira deberán ser superiores a 200.000 euros. En relación coa execución de servizos de efectos visuais, segundo o que se dispón na letra b) do artigo 36.2 da LIS , cando o produtor encárguese da execución de servizos de efectos visuais, os gastos realizados nas Canarias deberán ser inferiores a 1 millón de euros.