Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Dotación

Regulación: Artigo 27.2 Lei 19/1994

A redución aplicarase ás dotacións que en cada período impositivo fáganse á RIC ata o límite do 90 por cento da parte de beneficio obtido no mesmo período que non sexa obxecto de distribución, en canto proceda de establecementos situados nas Canarias.

En ningún caso a aplicación da redución poderá determinar que a base impoñible sexa negativa.

As dotacións á reserva para investimentos procedentes de beneficios de períodos impositivos iniciados antes do 1 de xaneiro de 2015, regularanse polo que se dispón no artigo 27 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, segundo redacción vixente a 31 de decembro de 2014.

Con esta finalidade, consideraranse beneficios procedentes de establecementos permanentes nas Canarias, os derivados das operacións efectuadas cos medios persoais e materiais afectos ao mesmo que pechen un ciclo mercantil que determine resultados económicos, así como os derivados da transmisión de elementos patrimoniais non afectos a actividades económicas, sempre que, neste último caso, trátese de elementos do inmobilizado material, investimentos inmobiliarios ou activos intanxibles que xerasen rendas polo menos un ano dentro dos tres anteriores á data de transmisión.

Terán a consideración de beneficios non distribuídos os destinados a nutrir as reservas, excluída a de carácter legal.

Non terá a consideración de beneficio non distribuído o que derive dos valores representativos da participación no capital ou fondos propios doutras entidades, así como a cesión a terceiros de capitais propias, agás que se trate de entidades que presten servizos financeiros.

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, non terá a consideración de beneficio non distribuído, o que derive da transmisión de elementos patrimoniais cuxa adquisición determinase a materialización da reserva para investimentos dotados con beneficios de períodos impositivos a partir do 1 de xaneiro de 2007.

En caso de elementos patrimoniais que sos parcialmente destinásense á materialización da reserva a partir do 1 de xaneiro de 2007, considerarase beneficio non distribuído a parte proporcional do mesmo que corresponda ao valor de adquisición que non supuxese materialización da devandita reserva.

As asignacións a reservas consideraranse diminuídas no importe que eventualmente se detraese dos fondos propios, xa no exercicio ao que a redución da base impoñible refírese, xa en que se adoptase o acordo de realizar as mencionadas asignacións.