Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Rendas procedentes da transmisión de inmobilizado obtido polas Autoridades Portuarias

A disposición adicional sesaxésimo oitava da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, establece que con efectos para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2017, e con vixencia indefinida, estarán exentas no Imposto sobre Sociedades as rendas obtidas polas Autoridades Portuarias como consecuencia da transmisión de elementos do seu inmobilizado, sempre que o importe total da transmisión destínese á amortización de préstamos concedidos por Portos do Estado ou por entidades oficiais de crédito para financiar investimentos en elementos do inmobilizado relacionadas co seu obxecto ou finalidade específica.

Formalización do modelo 200

En aplicación desta disposición, as Autoridades Portuarias no recadro [01824] «Rendas procedentes de transmisión de inmobilizado obtido polas Autoridades Portuarias ( 68ª Lei 6/2018)» da páxina 13 do modelo 200, deberán incluír o importe das rendas obtidas polas devanditas Autoridades Portuarias como consecuencia da transmisión de elementos do seu inmobilizado, que están exentas por cumprir coa finalidade esixida na disposición adicional sesaxésimo oitava da Lei 6/2018.