Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Réxime de tributación conxunta co País Vasco

Deberán cubrir este apartado da páxina 26 do modelo 200 todos aqueles contribuíntes do Imposto sobre Sociedades que deban tributar conxuntamente á Administración do Estado e ás Deputacións Forais do País Vasco, sempre que , ademais, estean sometidos á normativa do Estado . Este colectivo de contribuíntes é aquel que reúne unha das dúas seguintes circunstancias, de acordo co que se dispón no Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco aprobado pola Lei 12/2002, do 23 de maio (modificada pola Lei 28/2007, do 25 de outubro, pola Lei 7/2014, do 21 de abril e pola Lei 10/2017, do 28 de decembro):

  • Que, tendo o seu domicilio fiscal en territorio común, realicen operacións en ambos os dous territorios (común e foral) durante o período impositivo e que o seu volume de operacións no exercicio inmediato anterior excedese de 10 millóns de euros.

  • Que, tendo o seu domicilio fiscal en territorio foral, realicen operacións en ambos os dous territorios (común e foral) durante o período impositivo, o seu volume de operacións no exercicio inmediato anterior excedese de 10 millóns de euros e o total das operacións realizadas en territorio común constitúan, polo menos, o 75 por cento do total das realizadas no exercicio anterior.

Os criterios anteriores son tamén aplicables aos contribuíntes do Imposto sobre a Renda de non Residentes que obteñan rendas suxeitas ao mesmo mediante establecemento permanente.

Ademais, deberase ter en conta as seguintes precisións:

  • Os pagamentos fraccionados efectuaranse en proporción ao volume de operacións realizadas en cada territorio de acordo coa proporción determinada na última declaración do imposto.

  • Os grupos fiscais quedan suxeitos ao réxime de consolidación fiscal foral cando a entidade dominante e todas os dependentes estivesen suxeitos a normativa foral en réxime de tributación individual. Así mesmo, estarán suxeitos ao réxime de consolidación fiscal de territorio común cando a entidade dominante e todas os dependentes estivesen suxeitos ao réxime tributario de territorio común en réxime de tributación individual. Con esta finalidade, considéranse excluídas do grupo fiscal as sociedades que estean suxeitas á outra normativa.

    De acordo co previsto na disposición adicional duodécima da LIS, para os efectos do réxime de consolidación fiscal establecido no Capítulo VI do Título VII da LIS , os grupos fiscais en que a entidade dominante sexa unha entidade residente en territorio español e sometido á normativa foral no Imposto sobre Sociedades de conformidade co Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco, equipararanse no seu tratamento fiscal aos grupos fiscais en que a entidade dominante sexa non residente en territorio español.##5##

  • O réxime tributario das agrupacións de interese económico e unións temporais de empresas corresponde ao País Vasco , cando a totalidade das entidades que as integren estean suxeitas a normativa foral.

Para ter en conta:

No suposto de inicio da actividade no exercicio, para o cómputo da cifra dos 10 millóns de euros, atenderase ao volume das operacións realizadas no devandito exercicio.

No suposto de que este exercicio fose inferior a un ano, para o cómputo da cifra anterior, as operacións realizadas elevaranse ao ano.

Ata que se coñeza o volume e o lugar de realización das operacións , tomaranse como tales, a todos os efectos, os que o contribuínte estime en función das operacións que prevexa realizar durante o exercicio de inicio da actividade.

Por último, con respecto á determinación da normativa aplicable para os efectos do Imposto sobre Sociedades no País Vasco e Navarra, reprodúcese a continuación o seguinte esquema:

Criterios para determinar a normativa aplicable para os efectos do Imposto sobre Sociedades no País Vasco e Navarra
Normativa Imposta sobre Sociedades Concerto-convenio
Domicilio fiscalVolume operacións exercicio anteriorNormativa
País Vasco ≤10 millóns € Normativa foral do País Vasco
>10 millóns € Normativa foral do País Vasco ,
agás 75% ou máis das súas operacións en territorio común no exercicio anterior, en cuxo caso, normativa estatal
Navarra ≤7 millóns € Normativa foral de Navarra
>7 millóns € Normativa foral de Navarra,
agás 75% ou máis das súas operacións en territorio común no exercicio anterior, en cuxo caso, normativa estatal
Territorio común ≤7 millóns € Normativa estatal
>7 millóns € ≤ 10 millóns € Normativa estatal,
agás 100% de operacións en Navarra, en cuxo caso, normativa foral de Navarra
>10 millóns € Normativa estatal, agás:
  • 75% ou máis das súas operacións, ou 100% para grupos fiscais, no exercicio anterior no País Vasco, en cuxo caso, normativa foral do País Vasco
  • 100% das operacións en Navarra, en cuxo caso, normativa foral de Navarra