Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Exención sobre dividendos ou participacións en beneficios de entidades residentes e non residentes en territorio español

 1. O artigo 21.1 da  LIS establece que estarán exentos os dividendos ou participacións en beneficios de entidades, cando se cumpran os seguintes requisitos:

  1. Que a porcentaxe de participación, directa ou indirecta, no capital ou nos fondos propios da entidade sexa, polo menos, do 5 por cento, ou ben que o valor de adquisición da participación sexa superior a 20 millóns de euros.

   • Esta participación débese posuír de maneira ininterrompida durante o ano anterior ao día en que sexa esixible o beneficio que se distribúa ou, no seu defecto, débese manter posteriormente durante o tempo necesario para completar o devandito prazo. Para o cómputo do prazo tense tamén en conta o período en que a participación fose posuída ininterrompidamente por outras entidades que reúnen as circunstancias a que se refire o artigo 42 do Código de Comercio para formar parte do mesmo grupo de sociedades, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas.

   • No suposto de que a entidade participada obteña dividendos, participacións en beneficios ou rendas derivadas da transmisión de valores representativos do capital ou dos fondos propios de entidades en máis do 70 por cento dos seus ingresos, a aplicación desta exención respecto das devanditas rendas requirirá que o contribuínte teña unha participación indirecta nesas entidades que cumpra os requisitos sinalados no artigo 21.1.a) da LIS . A referida porcentaxe de ingresos calcularase sobre o resultado consolidado do exercicio, CAU no caso de que a entidade directamente participada sexa dominante dun grupo segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, e formule contas anuais consolidadas. Non obstante, a participación indirecta en filiais de segundo ou ulterior nivel deberá respectar a porcentaxe mínima do 5 por cento, non sendo que as devanditas filiais reúnen as circunstancias a que se refire o artigo 42 do Código de Comercio para formar parte do mesmo grupo de sociedades coa entidade directamente participada e formulen estados contables consolidados.

    O requisito esixido no parágrafo anterior non resultará de aplicación cando o contribuínte acredite que os dividendos ou participacións en beneficios percibidos integráronse na base impoñible da entidade directa ou indirectamente participada como dividendos, participacións en beneficios ou rendas derivadas da transmisión de valores representativos do capital ou dos fondos propios de entidades sen ter dereito á aplicación dun réxime de exención ou de dedución por dobre imposición.

  2. Adicionalmente, no caso de participacións no capital ou nos fondos propios de entidades non residentes en territorio español, que a entidade participada estivese suxeita e non exenta por un imposto estranxeiro de natureza idéntica ou análoga a este Imposto a un tipo nominal de, polo menos, o 10 por cento no exercicio en que se obtivesen os beneficios que se reparten ou en que se participa, con independencia da aplicación dalgún tipo de exención, bonificación, redución ou dedución sobre aqueles.

   • Con esta finalidade, teran en contase aqueles tributos estranxeiros que tivesen por finalidade a imposición da renda obtida pola entidade participada, con independencia de que o obxecto do tributo constitúao a renda, os ingresos ou calquera outro elemento indiciario daquela .

   • Considerarase cumprido este requisito, cando a entidade participada sexa residente nun país co que España teña subscrito un convenio para evitar a dobre imposición internacional, que lle sexa de aplicación e que conteña cláusula de intercambio de información.

   • En ningún caso entenderase cumprido este requisito cando a entidade participada sexa residente nun país ou territorio cualificado como paraíso fiscal, agás que resida nun Estado membro da Unión Europea e o contribuínte acredite que a súa constitución e operativa responde a motivos económicos válidos e que realiza actividades económicas.

    No suposto de que a entidade participada non residente obteña dividendos, participacións en beneficios ou rendas derivadas da transmisión de valores representativos do capital ou dos fondos propios de entidades, a aplicación desta exención respecto das devanditas rendas requirirá que o requisito previsto nesta letra cúmprase, polo menos, na entidade indirectamente participada.

   No suposto de que a entidade participada, residente ou non residente en territorio español, obteña dividendos, participacións en beneficios ou rendas derivadas da transmisión de valores representativos do capital ou dos fondos propios de entidades procedentes de dous ou máis entidades respecto das que só nalgunha ou algunhas delas cúmpranse os requisitos sinalados nas letras a) ou a) e b) anteriores, a aplicación da exención referirase a aquela parte dos dividendos ou participacións en beneficios recibidos polo contribuínte respecto de entidades en que se cumpran os citados requisitos.

  Importante:

  A exención prevista neste apartado 1, non se aplicará respecto do importe daqueles dividendos ou participacións en beneficios cuxa distribución xere un gasto fiscalmente deducible na entidade pagadora.

  Para a aplicación do que se dispón neste apartado, no caso de distribución de reservas atenderase á designación contida no acordo social e, no seu defecto, consideraranse aplicadas as últimas cantidades abonadas ás devanditas reservas.

 2. Segundo o que se dispón no artigo 21.2 da LIS :

  1. Terán a consideración de dividendos ou participacións en beneficios, os derivados dos valores representativos do capital ou dos fondos propios de entidades, con independencia da súa consideración contable.

  2. Terán a consideración de dividendos ou participacións en beneficios exentos as retribucións correspondentes a préstamos participativos outorgados por entidades que formen parte do mesmo grupo de sociedades segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, non sendo que xeren un gasto fiscalmente deducible na entidade pagadora.

  3. A exención prevista no artigo 21.1 da LIS non resultará de aplicación en relación cos dividendos ou participacións en beneficios recibidos cuxo importe deba ser obxecto de entrega a outra entidade con ocasión dun contrato que verse sobre os valores de que aqueles proceden, rexistrando un gasto para ese fin.

   A entidade receptora do devandito importe en virtude do referido contrato poderá aplicar a exención prevista no artigo 21.1 da LIS sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

   • Que conserve o rexistro contable dos devanditos valores.

   • Que probe que o dividendo foi percibido pola outra entidade contratante ou unha entidade pertencente ao mesmo grupo de sociedades de calquera das dúas entidades, nos termos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio.

   • Que se cumpran as condicións establecidas no artigo 21.1 da LIS para a aplicación da exención.

  A disposición transitoria décimo sétima da LIS , establece que o que se dispón no artigo 21.2 da LIS , non é aplicable ás retribucións correspondentes a préstamos participativos outorgados con anterioridade a 20 de xuño de 2014.

Formalización do modelo 200

 • Entidades residentes

  En aplicación do que se dispón nos artigos 21.1 e 21.2 da LIS , os contribuíntes que perciban dividendos ou participacións en beneficios de entidades residentes en territorio español, deberán incluír no recadro [00370] «Exención sobre dividendos ou participacións en beneficios de entidades residentes (art. 21.1 LIS)» da páxina 12 do modelo 200, os importes correspondentes ás diminucións no resultado contable que procedan pola aplicación da exención sobre a percepción dos dividendos ou participacións en beneficios de entidades residentes en territorio español, sempre que se cumpran os requisitos do artigo 21.1 da LIS .

 • Entidades non residentes

  No caso de que os contribuíntes perciban dividendos ou participacións en beneficios de entidades non residentes en territorio español, deberán incluír no recadro [02181] «Exención sobre dividendos ou participacións en beneficios de entidades non residentes (art. 21.1 LIS)» da páxina 12 do modelo 200, os importes correspondentes ás diminucións no resultado contable que procedan pola aplicación da exención sobre a percepción dos dividendos ou participacións en beneficios de entidades non residentes en territorio español, sempre que se cumpran os requisitos do artigo 21.1 da LIS .