Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Bonificación por rendementos derivados da venda de bens corporais producidos nas Canarias

Regulación: Artigo 26 Lei 19/1994

As entidades que teñan dereito a aplicar sobre a cota íntegra a bonificación sobre os rendementos derivados da venda de bens corporais producidos nas Canarias por eles mesmos, marcarán en primeiro lugar o recadro [00029] «Réxime especial Canarias» da páxina 1 do modelo 200.

A continuación, deberán consignar o importe da bonificación no recadro [00563] «Bonificación rendementos por vendas bens corporais producidos nas Canarias (art. 26 Lei 19/1994)»##2## da páxina 14 do modelo 200, tendo en conta o seguinte:

 • Porcentaxe de bonificación: 50 por cento, sen prexuízo dos límites establecidos no ordenamento comunitario que lle poidan afectar.

  Para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, a disposición adicional segunda do Real Decreto-lei 15/2014, do 19 de novembro, establece que con efectos desde o 1 de xaneiro de 2015, a aplicación desta bonificación, así como a dos beneficios fiscais que teñan a consideración de axudas rexionais ao funcionamento (Libro II e artigo 94 da Lei 20/1991, Lei da Comunidade Autónoma das Canarias, 4/2014, do 26 de xuño, artigo 27 e Título V da Lei 19/1994, e disposición adicional duodécima da Lei 43/1995, do 27 de decembro), así como as axudas ao transporte de mercadorías comprendidas no ámbito do Real decreto 362/2009, do 20 de marzo e da Orde do 31 de xullo de 2009 do conselleiro de Obras Públicas e Transportes do Goberno das Canarias, estarán suxeitas ao límite do 30 por cento do volume de negocios anuais do beneficiario obtido nas Illas Canarias.

 • Entidades que poden aplicar a bonificación: Entidades domiciliadas nas Canarias ou domiciliadas noutros territorios que se dediquen á produción dos bens aos que afecta a bonificación no arquipélago canario, mediante sucursal ou establecemento permanente.

 • Rendementos bonificados: Rendementos derivados da venda de bens corporais producidos pola propia entidade nas Canarias, propios de actividades agrícolas, gandeiras, industriais e pesqueiras, sempre que, neste último caso, a pesca de altura desembárquese nos portos canarios e manipúlese ou transforme no arquipélago.

  Para os períodos impositivos iniciados a partir do 7 de novembro de 2018, aos efectos do cálculo dos rendementos derivados da venda de bens corporais producidos nas Canarias, formarán parte dos mesmos:

  • Os importes das axudas derivadas do réxime específico de abastecemento, establecido en virtude do artigo 3.1.a) do Regulamento (UE ) n.º 228/2013 do Parlamento Europeo e do Consello.

  • Os importes das axudas aos produtores derivadas do Programa Comunitario de Apoio ás Producións Agrarias das Canarias, establecido en virtude do artigo 3.1.b) do Regulamento (UE) n.º 228/2013 do Parlamento Europeo e do Consello.

 • Cota íntegra bonificada: A cota íntegra bonificada é a que proporcionalmente corresponde á parte da base impoñible que derive da renda bonificada.

  No caso de que de existan axustes extracontables ou compensación de bases impoñibles negativas, estes influirán no importe da bonificación.

 • Esta bonificación aplicarase sempre que non estea excluída da súa aplicación por incompatibilidade coa percepción dalgunhas axudas do Estado ou condicionada ao que se dispón nas directrices comunitarias correspondentes, ou teña impedido o seu gozo ata o reembolso das axudas de Estado percibido e declarado ilegais e incompatibles co mercado común (consulte a disposición adicional duodécima da Lei 19/1994, do 6 de xullo, as disposicións adicionais terceira a sexta do Real Decreto-lei 12/2006, do 29 de decembro e as disposicións adicionais primeira e segunda do Real Decreto-lei 15/2014, do 19 de decembro).

 • Esta bonificación non se aplicará aos rendementos derivados da venda de bens corporais producidos nas Canarias, propios de actividades de construción naval, fibras sintéticas, industria do automóbil, siderurxia e industria do carbón.

Para ter en conta:

Esta dedución é compatible coa reserva para investimentos nas Canarias (artigo 27 da Lei 19/1994). A cota correspondente aos rendementos que dan dereito á bonificación será a que corresponda á parte de cota íntegra determinada a partir da parte de base impoñible procedente daqueles , de maneira que se se dotase a reserva para investimentos nas Canarias, entenderase por cota correspondente a que se determine considerando a parte de base impoñible unha vez minorada na proporción do importe da redución debida á dotación á reserva para investimentos nas Canarias proveniente dos referidos rendementos.