Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Resultado da conta de perdas e ganancias (recadro 00500)

1. Con carácter xeral

Trasladarase ao recadro [00500] «Resultado da conta de perdas e ganancias» da páxina 12 do modelo 200, o importe que figure como resultado da conta de perdas e ganancias no recadro [00500] da páxina 8 do modelo 200. En caso de resultado negativo, a cantidade que se consigne irá precedida do signo menos (-).

2. Especialidades

  1. Se se trata dunha entidade obrigada a levar a súa contabilidade de acordo coas normas do Banco de España, trasladará a este recadro o importe que figure como resultado do exercicio no recadro [00500] da páxina 30 do modelo 200. No suposto de resultado negativo, a cantidade que se consigne irá precedida do signo menos (-).

  2. Se a entidade declarante é unha entidade aseguradora á que sexa de aplicación obrigatoria o Plan de contabilidade aprobado polo Real decreto 1317/2008 e modificado polo Real decreto 1736/2010, trasladará a este recadro o importe que figure como resultado do exercicio no recadro [00500] da páxina 40 do modelo 200. No suposto de resultado negativo, a cantidade que se consigne irá precedida do signo menos (-).

  3. Se á entidade declarante se lle aplica a Circular 3/2008, do 11 de setembro, da Comisión do Mercado de Valores, sobre normas contables, contas anuais e estados de Información reservada das institucións de investimento colectivo, trasladará a este recadro o importe que figure como resultado do exercicio no recadro [00500] da páxina 46 do modelo 200. No suposto de resultado negativo, a cantidade que se consigne no devandito recadro irá precedida do signo menos (-).

  4. Se a entidade declarante é unha sociedade de garantía recíproca, á que se lle aplica o que se dispón na Orde EHA/1327/2009, do 26 de maio, sobre normas especiais para a elaboración, documentación e presentación da Información contable das sociedades de garantía recíproca, trasladará a este recadro o importe que figure como resultado do exercicio no recadro [00500] da páxina 51 do modelo 200. É o suposto de resultado negativo, a cantidade que se consigne no devandito recadro deberá ir precedida do signo menos (-).

Informa:

Imputación fiscal das doazóns . Contablemente, as doazóns que teñan por obxecto activo de inmobilizado intanxible, material e investimentos inmobiliarios, impútanse como ingresos do exercicio en proporción á amortización efectuada nese período para os citados elementos ou, se é o caso, cando se produza o seu alleamento ou corrección valorativa por deterioración ou baixa en balance. Fiscalmente o réxime é distinto: no caso de adquisicións lucrativas debe integrarse na base impoñible o valor de mercado do elemento no período impositivo en que se recibe e, polo tanto, será preciso realizar un aumento ao resultado contable.