Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Delimitación subxectiva

Regulación: Artigo 113.1 LIS

Poderán acollerse a este réxime especial previsto no Capítulo XVI do Título VII da devandita Lei:

  1. As entidades inscritas nalgún dos rexistros de empresas navieiras referidos no Texto Refundido da Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante, aprobado polo Real decreto Lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, cuxa actividade comprenda a explotación de buques propios ou arrendados.

    Estarán facultadas para obter o rexistro e o abandeiramento de buques civís as persoas físicas ou xurídicas residentes ou domiciliadas en España ou outros Estados pertencentes ao Espazo Económico Europeo sempre que, neste último suposto, designen un representante en España.

  2. As entidades que realicen, na súa totalidade, a xestión técnica e de tripulación de buques incluídos neste réxime especial.

    Enténdese por xestión técnica e de tripulación a asunción da completa responsabilidade da explotación náutica do buque, así como de todos os deberes e responsabilidades impostas polo Código Internacional de Xestión para a Seguridade da Explotación de buques e a prevención da contaminación adoptada pola Organización Marítima Internacional mediante a Resolución A 741.