Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Opción pola exclusión e aboamento do límite

No caso de entidades ás que resulte de aplicación o tipo de gravame xeral previsto no apartado 1 ou no apartado 6 do artigo 29 da LIS, as deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica a que se refiren os apartados 1 e 2 do artigo 35 desta Lei, poderán, opcionalmente, quedar excluídas do límite establecido no último parágrafo do artigo 39.1 da LIS , e aplicarse cun desconto do 20 por cento do seu importe, nos termos establecidos neste apartado.

No caso de insuficiencia de cota, poderase solicitar o seu aboamento á Administración tributaria a través da declaración deste Imposto, unha vez finalizado o prazo recollido na letra a) do seguinte apartado «Requisitos». Este aboamento rexerase polo que se dispón no artigo 31 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, e na súa normativa de desenvolvemento, sen que, en ningún caso, prodúzase a devindicación do xuro de mora a que se refire o artigo 31.2 da devandita Lei.

De acordo co que se dispón no artigo 39.2 da LIS , o importe da dedución aplicada ou abonada:

  • non poderá superar conxuntamente o importe de 1 millón de euros anuais, no caso das actividades de innovación tecnolóxica.

  • non poderá superar conxuntamente, e por todos os conceptos, os 3 millóns de euros anuais, no caso das actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica.

Ambos os dous límites aplicaranse a todo o grupo de sociedades, no suposto de entidades que formen parte do mesmo grupo segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da súa residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas.