Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Exención sobre a renda obtida nos supostos do art. 21.3 LIS distintos a transmisións de valores de entidades residentes e non residentes en territorio español

O artigo 21.3 da LIS establece que a renda positiva obtida nos supostos de liquidación da entidade, separación do socio, fusión, escisión total ou parcial, redución de capital, achega non monetaria ou cesión global de activo e pasivo, estará exenta cando se cumpra:

 • O requisito previsto na letra a) do artigo 21.1 da LIS o día en que se produza a transmisión.

 • Adicionalmente nos casos de transmisión de participacións de entidades non residentes, o requisito previsto na letra b) do artigo 21.1 da LIS que deberá cumprirse en todos e cada un dos exercicios de tenza da participación.

Exención parcial

Esta exención tamén se pode aplicar parcialmente da mesma forma que indicamos no suposto da exención sobre a renda obtida na transmisión de valores de entidades residentes e non residentes en territorio español.

Regras especiais

Nos seguintes supostos, a aplicación desta exención terá as seguintes especialidades:

 1. Cando a participación na entidade fose valorada conforme ás regras do réxime especial do Capítulo VII do Título VII desta Lei e a aplicación das devanditas regras determinase a non integración de rendas na base impoñible deste Imposto, ou do Imposto sobre a Renda de non Residentes, derivadas de:

  • A achega da participación nunha entidade que non cumpra o requisito da letra a) ou, total ou parcialmente polo menos nalgún exercicio, o requisito a que se refire a letra b) do apartado 1 deste artigo.

  • A achega non monetaria doutros elementos patrimoniais distintos ás participacións no capital ou fondos propios de entidades.

  Neste suposto, a exención non se aplicará sobre a renda diferida na entidade transmitente como consecuencia da operación de achega, non sendo que se acredite que a entidade adquirente integrou esa renda na súa base impoñible.

 2. Cando a participación na entidade fose valorada conforme ás regras do réxime especial do Capítulo VII do Título VII da LIS e a aplicación das devanditas regras determinase a non integración de rendas na base impoñible do IRPF, derivadas da achega de participacións en entidades.

  Neste suposto, cando as referidas participacións sexan obxecto de transmisión nos dous anos posteriores á data en que se realizou a operación de achega, a exención non se aplicará sobre a diferenza positiva entre o valor fiscal das participacións recibidas pola entidade adquirente e o valor de mercado no momento da súa adquisición, non sendo que se acredite que as persoas físicas transmitiron a súa participación na entidade durante o referido prazo.

Rendas negativas

Serán fiscalmente deducibles as rendas negativas xeradas en caso de extinción da entidade participada, non sendo que a mesma sexa consecuencia dunha operación de reestruturación.

Neste caso, o importe das rendas negativas minorarase no importe dos dividendos ou participacións en beneficios recibidos da entidade participada nos dez anos anteriores á data da extinción, sempre que os referidos dividendos ou participacións en beneficios non minorasen o valor de adquisición e tivesen dereito á aplicación dun réxime de exención ou de dedución para a eliminación da dobre imposición, polo importe da mesma.

Formalización do modelo 200

En relación coa exención sobre a renda obtida en supostos do artigo 21.3 da LIS distintos da transmisión de valores, deberanse realizar os seguintes axustes:

 1. Entidades residentes

  • Con respecto á renda obtida nos supostos de liquidación da entidade, separación do socio, fusión, escisión total ou parcial, redución de capital, achega non monetaria ou cesión global de activo e pasivo de entidades residentes, deberase incluír no recadro [02187] «Exención sobre a renda obtida nos supostos do art. 21.3 LIS distintos a transmisións de valores de entidades residentes» da páxina 13 do modelo 200, o importe das rendas positivas obtidas nestes supostos que están exentas por cumprir cos requisitos do artigo 21.3 da LIS .

  • No recadro [02186] «Exención sobre a renda obtida nos supostos do art. 21.3 LIS distintos a transmisións de valores de entidades residentes» da páxina 13 do modelo 200, deberá incorporarse o importe das rendas negativas obtidas nos supostos do artigo 21.3 da LIS distintos das transmisións de participacións de entidades residentes que non se integren na base impoñible.

 2. Entidades non residentes

  • No referente á renda obtida na transmisión de participacións de entidades non residentes, deberase incluír no recadro [02189] «Exención sobre a renda obtida nos supostos do art. 21.3 LIS distintos a transmisións de valores de entidades non residentes» da páxina 13 do modelo 200, o importe das rendas positivas obtidas nestes supostos que están exentas por cumprir cos requisitos do artigo 21.3 da LIS .

  • No recadro [02188] «Exención sobre a renda obtida nos supostos do art. 21.3 LIS distintos a transmisións de valores de entidades non residentes» da páxina 13 do modelo 200, deberá incorporarse o importe das rendas negativas obtidas nos supostos do artigo 21.3 da LIS distintos das transmisións de participacións de entidades residentes que non se integren na base impoñible.