Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Formalización do cadro «Réxime das entidades navieiras en función da tonelaxe »(páxina 21 do modelo 200)

As entidades que apliquen o réxime especial das entidades navieiras deben cubrir este cadro, consignando as magnitudes principais referidas a este réxime especial da seguinte forma:

  • No recadro [N1] «Nº de buques aos que se aplica o réxime», consignarase o número de buques aos que se lles aplica o réxime especial, de acordo co previsto no artigo 113 da LIS.

  • No recadro [00630] «Base impoñible resultante de aplicar a escala do artigo 114 LIS», consignarase o importe da parte da base impoñible que se corresponda coa explotación ou titularidade dos buques aos que resulte de aplicación o réxime especial. Este importe obterase da aplicación da escala de gravame establecido no artigo 114.1 da LIS .

  • No recadro [00631] «Importe de rendas xeradas en transmisións de buques (reserva, diferenza entre a amortización fiscal e contable)», consignarase o importe que corresponda ás rendas xeradas na transmisión de buques cuxa titularidade xa tivésea o contribuínte cando accedeu ao réxime especial, ou de buques usados adquiridos unha vez corresponda a aplicación do mesmo. O devandito importe determinarase segundo o procedemento indicado no artigo 114.2 da LIS .

  • Se sobre o importe da renda recollida no recadro [00631] procede a compensación de bases impoñibles negativas, a contía que hai que compensar consignarase no recadro [00632] «Compensación de bases impoñibles negativas de períodos anteriores».

  • No recadro [00579] «Base impoñible resultante da aplicación do réxime », consignarase a suma do recadro [00630] e do recadro [00631], minorada se é o caso, polo importe da compensación de bases negativas recollido no recadro [00632]:

    [00579] = [00630] + ([00631] – [00632])

  • Por último, o importe consignado no recadro [00579] como resultado da operación anterior, trasladarase ao mesmo recadro da páxina 13 do modelo 200, aos efectos de poder determinar a base impoñible destas entidades (consulte para ese fin o apartado «Determinación da base impoñible (páxina 13 do modelo 200 »).

Para ter en conta:

No suposto de que se compensen bases impoñibles negativas de períodos anteriores coa parte de base impoñible correspondente ás rendas derivadas da transmisión de buques afectos ao réxime, xeradas en períodos en que tales buques non estaban incluídos no mesmo, segundo establece o artigo 114.2 da LIS , deberá terse en conta o seguinte:

  • As bases negativas que se compensen consignaranse no recadro [00632] da páxina 21 do modelo 200. O importe compensado non poderá ser superior ao do recadro [00631] da mesma páxina.

  • Así mesmo, como todas as bases impoñibles negativas de períodos impositivos anteriores a compensar detállanse na páxina 15 do modelo 200, o importe total que resulte a compensar, consignado no recadro [00547] da devandita páxina 15, deberá trasladarse ao mesmo recadro da páxina 13 do modelo 200, minorando o seu importe co importe consignado no recadro [00632] da páxina 21 do devandito modelo.