Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Determinación da base impoñible (páxina 13 do modelo 200)

Para determinar a base impoñible na liquidación do Imposto sobre Sociedades (recadro [00552] «Base Impoñible »), as entidades que apliquen o réxime especial das entidades navieiras en función da tonelaxe:

 1. Deberán trasladar ao recadro [00550] «Base impoñible antes da reserva de capitalización e da compensación de bases impoñibles negativas» da páxina 13 do modelo 200, a suma dos seguintes recadros:

  1. No recadro [00578] «Base impoñible de actividades ou rendas que tributen en réxime xeral»##1## da páxina 13 do modelo 200, consignarase a parte da base impoñible que corresponda ás actividades non suxeitas ao réxime especial.

   A súa determinación efectuarase aplicando o réxime xeral do Imposto sobre Sociedades, tendo en conta exclusivamente as rendas procedentes delas .

   Para iso, estas entidades deberán efectuar a seguinte operación:

   [00578] = [00501] + [00417] - [00418]

   Con esta finalidade, convén resaltar que para a obtención previa dos importes correspondentes aos recadros [00417] e [00418] «Totais correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias» da páxina 13 do modelo 200, as entidades navieiras deberán computar os respectivos importes das partidas de aumentos e diminucións que se é o caso procedan e, en todo caso, o importe dos recadros [00397] ou [00398] «Réxime de entidades navieiras en función da tonelaxe (Capítulo XVI do Título VII LIS)»##2## (segundo corresponda e como se indicou no apartado anterior respecto de ambas as dúas recadros).

   O importe obtido para o recadro [00578] deberá incluírse no devandito recadro en todo caso, mesmo se o resultado é igual a cero ou negativo e, neste último suposto, precedido do signo menos (-).

   Se o importe do recadro [00578] resulta negativo non se efectuará a suma dos recadros [00578] e [00579], trasladando directamente o importe do recadro [00579] ao recadro [00550].

  2. No recadro [00579] «Base impoñible derivada da aplicación do réxime especial» da páxina 13 do modelo 200, consignarase a parte da base impoñible que se corresponda coa explotación, titularidade e, se é o caso, xestión técnica e de tripulación, dos buques acollidos ao réxime especial.

   Para obter o importe que hai que consignar neste recadro , previamente deberase cubrir o cadro específico «Réxime das entidades navieiras en función da tonelaxe »da páxina 21 do modelo 200, da forma en que se detallou anteriormente (para coñecer como cóbrese este cadro, consulte o apartado dedicado neste Manual á súa formalización ).

 2. Se estas entidades consignaron no recadro [00550] «Base impoñible antes da reserva de capitalización e da compensación de bases impoñibles negativas» da páxina 13 do modelo 200, un importe positivo resultante da suma dos importes dos recadros [00578] «Base impoñible de actividades ou rendas que tributen en réxime xeral» e [00579] «Base impoñible derivada da aplicación do réxime especial», poderán compensar bases impoñibles negativas de exercicios anteriores da seguinte forma:

  1. O importe total de bases impoñibles negativas a compensar no período impositivo obxecto de liquidación, consignado no recadro [00547] da páxina 15 do modelo 200 (que resulta da formalización do cadro «Detalle da compensación de bases impoñibles negativas »), deberá trasladarse ao mesmo recadro da páxina 13 do modelo 200, pero minorado no importe consignado no recadro [00632] «Compensación de bases impoñibles negativas de períodos anteriores» da páxina 21 do modelo.

   As entidades navieiras que tributan por este réxime especial ao cubrir o cadro «Detalle da compensación de bases impoñibles negativas» da páxina 15 do modelo 200 (consulte a forma de cubrir o devandito cadro no Capítulo 5 deste Manual práctico), a diferenza do resto de entidades, non deberán efectuar o simple traslado do importe do recadro [00547] do devandito cadro ao mesmo recadro da páxina 13 do modelo 200, senón que previamente deberán minorar o total consignado no recadro [00547] da páxina 15 do modelo 200 no importe consignado no recadro [00632] da páxina 21 do modelo 200, e a contía resultante de tal minoración deberá ser a que se consigne no recadro [00547] da páxina 13 do devandito modelo.

  2. O importe consignado no recadro [00547] da páxina 13 do modelo 200 deberase restar da contía consignada no recadro [00550], pero tendo en conta que a cantidade máxima en que se pode minorar o importe do recadro [00550] é o importe que figure no recadro [00578].

 3. Finalmente, a cantidade resultante de restar o recadro [00547] ao recadro [00550], que non poderá ser negativa, consignarase no recadro [00552] «Base impoñible» da páxina 13 do modelo 200.