Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Reserva de nivelamento

Regulación: Artigo 105 LIS

1. Ámbito de aplicación

Poderán aplicar este incentivo fiscal as entidades que reúnen os requisitos do artigo 101 da LIS para ser consideradas empresas de reducida dimensión no período impositivo, e apliquen o tipo de gravame previsto no primeiro parágrafo do artigo 29.1 da devandita Lei.

2. Importe e límites

As empresas de reducida dimensión que apliquen este incentivo fiscal, poderán minorar a súa base impoñible positiva ata o 10 por cento do seu importe.

Non obstante, a devandita minoración non poderá superar o importe de 1 millón de euros.

Se o período impositivo tivese unha duración inferior a un ano, o importe da minoración non poderá superar o resultado de multiplicar 1 millón de euros pola proporción existente entre a duración do período impositivo respecto do ano.

Esta minoración da base impoñible positiva tera en contase aos efectos de determinar os pagamentos fraccionados a que se refire o apartado 3 do artigo 40 da LIS .

As cantidades ás que se fixo referencia no parágrafo anterior, se adicionarán á base impoñible dos períodos impositivos que conclúan nos 5 anos inmediatos e sucesivos á finalización do período impositivo en que se realice a devandita minoración, sempre que o contribuínte teña unha base impoñible negativa, e ata o importe da mesma. O importe restante se adicionará á base impoñible do período impositivo correspondente á data de conclusión do referido prazo.

3. Dotación da reserva

As empresas de reducida dimensión que apliquen este incentivo fiscal, deberán dotar unha reserva polo importe da minoración recollida no apartado anterior, que será indispoñible ata o período impositivo en que se produza a adición á base impoñible da entidade das cantidades a que se refire o apartado anterior.

A reserva deberá dotarse con cargo aos resultados positivos do exercicio en que se realice a minoración en base impoñible. En caso de non poderse dotar esta reserva, a minoración estará condicionada a que a mesma dótese con cargo aos primeiros resultados positivos de exercicios seguintes respecto dos que resulte posible realizar esa dotación.

Non se entenderá que se dispuxo da referida reserva nos seguintes casos:

  • Cando o socio ou accionista exerza o seu dereito a separarse da entidade.

  • Cando a reserva se elimine, total ou parcialmente, como consecuencia de operacións ás que resulte de aplicación o réxime fiscal especial das fusións, escisións, achegas de activos e troco de valores establecidos no Capítulo VII do Título VII da LIS .

  • Cando a entidade deba aplicar a referida reserva en virtude dunha obriga de carácter legal.

As cantidades destinadas á dotación da reserva prevista neste artigo non poderán aplicarse, simultaneamente, ao cumprimento da reserva de capitalización establecida no artigo 25 da LIS nin da Reserva para Investimentos nas Canarias prevista no artigo 27 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias.

Data en que debe dotarse a reserva

O artigo 273 do texto refundido da Lei de Sociedades de Capital, aprobado polo Real decreto Lexislativo 1/2010, do 2 de xullo, establece no seu apartado 1 que a xunta xeral resolverá sobre a aplicación do resultado do exercicio de acordo co balance aprobado. En consecuencia, a reserva de nivelamento deberá dotarse no momento determinado pola norma mercantil para a aplicación do resultado do exercicio.

Exemplo:

A Sociedade «A» cuxo exercicio económico abarca desde 1 de xaneiro a 31 de decembro, para os efectos de minorar a base impoñible do período impositivo 2020, cando a xunta xeral resolva sobre a aplicación do resultado do exercicio 2020, poderá dotar a reserva de nivelamento.

4. Incumprimento

Se se incumpren os requisitos esixidos pola normativa para poder aplicar este incentivo fiscal, deberase integrar na cota íntegra do período impositivo en que teña lugar o incumprimento, a cota íntegra correspondente ás cantidades que foron obxecto de minoración, incrementadas nun 5 por cento, ademais dos xuros de mora.

O ingreso da cota íntegra incrementada e dos xuros de mora realizarase conxuntamente coa autoliquidación correspondente ao período impositivo en que se incumprisen os requisitos. O devandito importe deberase recoller no recadro [01038] «Incremento por incumprimento reserva de nivelamento (art. 105.6 LIS)» da páxina 14 do modelo 200.