Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Imposto estranxeiro soportado polo contribuínte, non deducible por afectar a rendas con dedución por dobre imposición

En aplicación do que se dispón no artigo 31.2 da LIS, o contribuínte deberá realizar os seguintes axustes nos recadros [00340] e [01589] «Imposto estranxeiro soportado polo contribuínte, non deducible por afectar a rendas con dedución por dobre imposición (art. 31.2 LIS)» da páxina 13 do modelo 200:

  • En tanto que, por afectar a rendas integradas na base impoñible, obtidas e gravadas no estranxeiro por un imposto (contabilizado como gasto) de natureza idéntica ou análoga ao Imposto sobre Sociedades, e en relación ás devanditas rendas o contribuínte sexa acredor á dedución para evitar a dobre imposición internacional establecida no artigo 31.2 da LIS , o importe do imposto satisfeito no estranxeiro incluirase no recadro [00340], como corrección de aumento, aínda cando non fose plenamente deducible.

    Con esta finalidade, terá a consideración de gasto deducible aquela parte do importe do imposto satisfeito no estranxeiro que non sexa obxecto de dedución na cota íntegra por aplicación do sinalado no artigo 31.1 da LIS , sempre que se corresponda coa realización de actividades económicas no estranxeiro.

  • No recadro [01589] de diminucións deberase consignar a parte do imposto satisfeito no estranxeiro que non xerase dedución por dobre imposición por exceder na cota que correspondería aplicar en España se a renda se obtivese en territorio español, e sempre que se corresponda coa realización de actividades económicas no estranxeiro.

    Este axuste realízase así debido a que o artigo 31.2 da LIS establece que terá a consideración de gasto deducible aquela parte do importe do imposto satisfeito no estranxeiro que non sexa obxecto de dedución na cota íntegra por aplicación do sinalado no artigo 31.1 da LIS , sempre que se corresponda coa realización de actividades económicas no estranxeiro.